EMIGRANTES QUE RETORNARON E QUE COTIZARON EN ESPA?A ANTES DE EMIGRAR

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria dun emprego. O importe que se percibe depende das cotizacións realizadas durante os períodos traballados. Inclúe a cotización á Seguridade Social por xubilación, incapacidade temporal, invalidez, morte e supervivencia, protección á familia e asistencia sanitaria.

Requisitos

 • Ser español ou española.
 • Atoparse en situación legal de desemprego
 • Inscribirse como demandante de emprego, permanecer inscrito ou inscrita mentres se percibe a prestación, acreditar estar dispoñible para buscar activamente emprego e para aceptar unha colocación adecuada, así como cumprir o compromiso de actividade que se inclúe na solicitude.
 • Cotizar en España un período mínimo de días 360 dentro do seis anos anteriores á data de emigración, e que estas cotizacións non se tiveron en conta para acceder a unha prestación anterior.
 • No estar percibiendo la prestación por desempleo en ningún otro Estado del Espacio Económico Europeo o Suiza.
 • Non cumprir a idade ordinaria que se esixa en cada caso para ter dereito á pensión de xubilación española, salvo que non se puidese acceder a ela por non alcanzar o período de cotización que se require.

Obrigacións, infraccións e sancións

Duraci?n e cuant?a

 Duración

A duración depende das cotizacións realizadas dentro dos 6 anos anteriores á data de emigración, sempre que non se tiveron en conta para unha prestación anterior. (Duración prestación).

En caso de traballar a tempo parcial, cada día considérase como un día cotizado, sen ter en conta a xornada.

Contía

O importe diario da prestación por desemprego durante o seis primeiros meses é o 70 % da base reguladora (calculada segundo as bases de continxencias profesionais dos 180 últimos días cotizados, exceptuando as horas extraordinarias), e o 50 % a partir do día 181 ata o fin da prestación.

Existe una cuantía máxima y mínima de la prestación en función de los hijos o hijas a cargo (cuantías para este año).

Se consideran hijos o hijas a cargo si son menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores acogidos o acogidas, que convivan con usted y no tengan rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional. 

Ao importe bruto da súa prestación aplicaránselle dous tipos de deducións:

 • A cotización á Seguridade Social.
 • A retención a conta do IRPF, cando cumpra. 

O pago da prestación e do subsidio por desemprego realizarase, salvo excepcións, mediante o abono na conta da entidade financeira que vostede indique, sempre que sexa titular da mesma.

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude.
 • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Formulario Ou 1 ou E- 301 , se se retorna dun país membro do Espazo Económico Europeo ou de Suíza, ou formulario de ligazón onde se recollan os períodos traballados nun país co que existe convenio sobre protección por desemprego.
 • Se regresa dun país que non sexa membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou co que non exista convenio sobre protección por desemprego: Certificado de persoa emigrante retornada expedido polas Áreas ou Dependencias de Traballo e Inmigración das Delegacións ou Subdelegacións do Goberno no que conste:
  • a data do retorno,
  • o tempo traballado no país estranxeiro,
  • o período de ocupación cotizada, no seu caso,
  • e que o interesado non ten dereito a prestacións por desemprego no este país.

Cu?ndo, d?nde e c?mo tram��too

Vostede deberá inscribirse como demandante de emprego na oficina de emprego que lle corresponda polo seu domicilio, no quince días hábiles seguintes á data do seu retorno do estranxeiro (é aconsellable achegar o billete de regreso ou outro documento que o xustifique), e solicitar a prestación, achegando os documentos que se lle indiquen dependendo da súa situación. 

Deberá presentar la solicitud en el plazo de los quince días hábiles siguientes al retorno del extranjero, a través de:

 • A Sede Electrónica do SEPE
 • Na oficina de prestacións (pedindo cita previa na Sede Electrónica do SEPE ou por teléfono ).
 • En calquera oficina de rexistro público.
 • Por correo administrativo.

Puede obtener más información en el teléfono de atención a la ciudadanía