SUBSIDIO PARA PERSOAS EMIGRANTES RETORNADAS

É un subsidio ao que teñen dereito as persoas españolas emigrantes retornadas de determinados países nos que traballaron, sempre que non teñan dereito á prestación contributiva por cotizar por desemprego menos de días 360 nos 6 anos anteriores á súa saída de España.

Requisitos

 • Ser persoa desempregada.
 • Ser persona trabajadora española emigrante retornada de países no pertenecientes a la Unión Europea , Espacio Económico Europeo o Suiza.
 • Permanecer rexistrado ou rexistrada durante un mes como demandante de emprego. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
 • Subscribir o compromiso de actividade .
 • Traballar como mínimo 12 meses no últimos seis anos desde a súa última saída de España, en países non pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou Suíza.
 • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego por cotizacións que tivese acumuladas no seis anos anteriores á súa saída de España.
 • Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Obrigas, infraccións e sancións

Duración e contía

Duración

Esta axuda concédese durante seis meses, prorrogables por outros dous períodos de igual duración, ata un máximo de meses, 18 se se manteñen os requisitos.

Contía

O importe que se percibe é o 80 % do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vixente en cada momento. ( Contías para este ano ).

O pago do subsidio realizarase por mensualidades de días, 30 entre os días 10 e 15 do mes inmediato seguinte ao que corresponda o deveño. Efectuarase, salvo excepcións , mediante o abono na conta da entidade financeira que indique, sempre que sexa titular da mesma. 

Documentación necesaria

 • Modelo oficial de solicitude .
 • Identificación de la persona solicitante e hijos/as que conviven o están a su cargo que figuren en la solicitud, (bastará con la exhibición de los documentos):
  • Españolas e españois: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexas TITULAR, e onde desexe percibir a prestación.
 • Certificado de persoa emigrante retornada expedido polas Áreas ou Dependencias de Traballo e Inmigración das Delegacións ou Subdelegacións do Goberno no que conste:
  • a data do retorno,
  • o tempo traballado no país estranxeiro,
  • o período de ocupación cotizada, no seu caso,
  • e que o interesado non ten dereito a prestacións por desemprego no este país.
 • Se llo piden na oficina de emprego deberá entregar un xustificante de rendas.

Cando, onde e como o tramito

Cando o traballador regresa a España dispón de días 30 para inscribirse como demandante de emprego, e a partir de dita inscrición é necesario  figurar un mes rexistrado, o chamado “mes de espera”, sen rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional. Unha vez transcorrido o mes, ábrese un prazo de días 15 para solicitar a axuda.

O dereito ao subsidio nacerá a partir do día seguinte a aquel en que se cumpra o mes de espera, sempre que se solicite dentro do prazo. Se se presenta a solicitude transcorrido o prazo citado, o dereito nacerá a partir do día seguinte ao da solicitude, reducíndose a súa duración en tantos días como medien entre a data en que tivese lugar o nacemento do dereito, de solicitarse en tempo e forma e aquela en que efectivamente se formulou a solicitude.

A solicitude poderase presentar a través da páxina https://sede.sepe.gob.es, na oficina de prestacións (tras a obtención de cita previa na sede electrónica do SEPE ou no teléfono 919 26 79 70 ), en calquera oficina de rexistro público ou dirixíndoa por correo administrativo.