Sede electrónica

Subsidio para persoas emigrantes retornadas

É un subsidio ao que teñen dereito as persoas españolas emigrantes retornadas de determinados países nos que traballaron, sempre que non teñan dereito á prestación contributiva por cotizar por desemprego menos de días 360 nos 6 anos anteriores á súa saída de España.

Requisitos

  • Ser persoa desempregada.
  • Ser persoa traballadora española emigrante retornada de países non pertencentes á Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza.
  • Permanecer rexistrado ou rexistrada durante un mes como demandante de emprego. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
  • Subscribir o compromiso de actividade.
  • Traballar como mínimo 12 meses no últimos seis anos desde a súa última saída de España, en países non pertencentes ao Espazo Económico Europeo ou Suíza.
  • No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo por cotizaciones que tuviera acumuladas en los seis años anteriores a su salida de España.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. (Cuantías para este año).Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la diferencia entre los ingresos y gastos necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computarán por la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Si no reúne el requisito de carencia de rentas podrá obtener el subsidio si dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante, acredita que lo cumple.

Considérase como data do feito causante aquela en a que se cumpra o prazo de espera dun mes ou a do esgotamento do dereito semestral, ou a da finalización da causa de suspensión.

Obrigas, infraccións e sancións