MEDIDAS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL 2019

Nesta publicación do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social especifícanse o conxunto de medidas adoptadas durante 2019 en relación ao as condicións laborais da Seguridade Social.

Estas medidas están recollidas no Real Decreto-lei 28/2018, de 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego e publicadas no BOE do 29 de decembro de 2018.