COBRARÉ ATUR O SUBSIDI SI TINC ACCIONS O PARTICIPACIONS EN UNA SOCIETAT MERCANTIL PER LA QUAL NO REALITZO ACTIVITAT ALGUNA?

La percepción de una prestación contributiva es compatible con la titularidad de acciones o participaciones de una sociedad mercantil.

Si està percebent el subsidi per desocupació, serà compatible si vostè segueix sense superar el límit individual de rendes, és a dir, que els seus ingressos no siguin superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any), en les quals s'inclourien els rendiments derivats de la titularitat d'aquestes accions o participacions. A més, haurà de seguir justificant les responsabilitats familiars que es van tenir en compte, si escau, per accedir al subsidi.