Seu electrónica

Cobraré atur o subsidi si tinc accions o participacions en una societat mercantil per la qual no realitzo activitat alguna?

La percepció d'una prestació contributiva és compatible amb la titularitat d'accions o participacions d'una societat mercantil.

Si està percebent el subsidi per desocupació, serà compatible si vostè segueix sense superar el límit individual de rendes, és a dir, que els seus ingressos no siguin superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any), en les quals s'inclourien els rendiments derivats de la titularitat d'aquestes accions o participacions. A més, haurà de seguir justificant les responsabilitats familiarsque es van tenir en compte, si escau, per accedir al subsidi.