Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Suspensió, represa o extinció de la prestació contributiva

Una vegada aprovada la prestació per desocupació, aquesta pot suspendre's per diverses causes, podent ser represa posteriorment.

Sense arribar a esgotar la prestació per desocupació, també es pot extingir en determinats supòsits establerts en la llei.

 

La suspensió del dret suposa la interrupció de l'abonament de prestacions econòmiques i de cotització a la Seguretat Social.

Les causes que la poden motivar són:

 • Trasllat de residència a l'estranger per un període continuat inferior a dotze mesos, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, sense perjudici de l'aplicació del previst sobre l'exportació de les prestacions en els convenis i normes comunitaris. El trasllat haurà de ser comunicat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i autoritzat per est.
 • Estada a l'estranger per un període, continuat o no, de fins a 90 dies com a màxim, cada any natural, sempre que prèviament estigui comunicada i autoritzada per l'entitat gestora. No tindrà consideració de trasllat de residència ni d'estada a l'estranger la sortida per temps no superior a 15 dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que no impliqui deixar de realitzar les accions d'inserció ja programades o en execució i complir amb les exigències de l'acord d'activitat .
 • Passar a situació de maternitat o paternitat. Una vegada finalitzada aquesta situació, la persona interessada deurà en el termini dels 15 dies hàbils següents, sol·licitar la represa de la prestació contributiva.
 • Compliment de condemna que impliqui privació de llibertat. No se suspendrà el dret, prèvia sol·licitud, si la persona interessada tingués responsabilitats familiars i no gaudís de renda familiar alguna la quantia de la qual excedeixi del salari mínim interprofessional.
 • Realització d'un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
 • Realització d'un treball per compte propi:
  • Si ha tingut una durada inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'hagi causat alta com a persona treballadora per compte propi enquadrat dins d'algun dels Règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i acredita haver causat alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

En els supòsits citats anteriorment, quan cessi l'activitat podrà reprendre la prestació per desocupació en el termini de 15 dies hàbils a partir del cessament en el treball per compte propi.

Si després del cessament en el treball per compte propi, tingués dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre aquesta o reobrir el dret a la protecció per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no hagués optat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior.

 • Sanció de suspensió per infracció lleu o greu.
  • La suspensió per sanció, a més de la interrupció en l'abonament de les prestacions suposarà la reducció de la durada de la prestació reconeguda per temps igual al de la suspensió produïda.
 • En els supòsits als quals es refereix l'art. 297  de la Llei 36 / 2011 , de 10 de octubre,reguladora de la jurisdicció social, mentre la persona treballadora continuï prestant els seus serveis, o no els presti per voluntat de l'empresari o empresària, durant la tramitació del recurs.
 • Desempleo de cargos públicos o sindicales retribuidos que supongan dedicación exclusiva.
 • L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les prestacions per desocupació de l'obligació de presentar en els terminis establerts els documents que els siguin requerits, sempre que els mateixos puguin influir en la conservació del dret a la prestacions, podrà donar lloc al fet que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) adopti les mesures preventives necessàries, mitjançant la suspensió de l'abonament de les citades prestacions, fins que aquestes persones beneficiàries compareguin davant el SEPE acreditant que compleixen els requisits legals establerts per al manteniment del dret, que es reprendrà a partir de la data de la compareixença.

Així mateix, l'entitat gestora suspendrà l'abonament de les prestacions durant els períodes en els quals les persones beneficiàries no figurin inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació i es reprendrà a partir de la data en què s'acrediti la nova inscripció, prèvia compareixença davant el SEPE, tret que procedeixi el manteniment de la suspensió de la prestació o la seva extinció per alguna de les causes previstes en la norma.

En tots els casos de suspensió, salvo per sanció, la persona treballadora ha de sol·licitar la represa del dret a la pàgina https://sede.sepe.gob.eso a través de el  telèfon d'atenció a la ciutadania  o en l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia  a la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal), en qualsevol oficina de registre públic o dirigint-la per correu administratiu, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la finalització de la causa de suspensió i acreditar la situació legal de desocupació.

La represa suposarà el dret a percebre la prestació per desocupació pel període que restés i amb la base reguladora i percentatge de la mateixa que correspongués al moment de la suspensió.

En cas de sanció, el dret es reprendrà per el període de prestació que correspongui tenint en compte el període percebut i el de sanció.

Els col·lectius que dins del mes tinguin diversos períodes d'activitat i inactivitat, podran presentar la sol·licitud agrupada de les prestacions corresponents al mes anterior a la data de l'última situació legal de desocupació. Podran acollir-se a aquesta modalitat de tramitació simplificada i presentar en una única sol·licitud mensual la represa de la prestació corresponent als períodes de desocupació del mes.

Així mateix, el Servei Públic d'Ocupació Estatal podrà admetre per als col·lectius de persones treballadores fixes discontínues i per les quals tinguin la seva jornada ordinària de treball reduïda o suspesa, que la sol·licitud d'alta inicial faci efecte de sol·licitud de represa pels períodes d'inactivitat dins del mateix expedient o dins de la mateixa activitat fixa discontínua, en aquest cas, l'empresa autoritzada per la persona treballadora haurà de comunicar a l'entitat gestora cada mes la corresponent informació sobre els períodes d'activitat de les persones treballadores incloses en aquesta modalitat de represa única.

El dret a la prestació per desocupació s'extingeix per les causes següents:

 • Esgotament del període de durada de la prestació.
 • Traslado de residencia al extranjero de la persona trabajadora salvo en los casos de suspensión.
 • Defunció de la persona beneficiària.
 • Passar a ser pensionista per jubilació o d'invalidesa permanent (total, absoluta o gran invalidesa), podent en aquests casos d'invalidesa optar per la prestació més favorable.
 • Realització d'un treball per compte d'altri d'almenys 360 dies.
 • Realització d'un treball per compte propi:
  • Si és de durada igual o superior a 60 mesos.
  • Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no va causar alta durant el seu desenvolupament com a treballador o treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Renúncia voluntària al dret.
 • Compliment per part de la persona beneficiària de l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que la persona treballadora no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això o es tracti de supòsits de suspensió de relacions laborals o reducció de jornades autoritzades per resolució administrativa.
 • Imposició de sanció d'extinció per reincidència en infraccions lleus o greus, o per la comissió d'una infracció greu o molt greu de les sancionades amb l'extinció del dret.