Seu electrónica

Soc persona treballadora al servei de la llar

ElReial decret–llei 16 / 2022 , de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte d'altri.

Tenint en compte que la majoria de les persones treballadores domèstiques són dones, l'aprovació d'aquesta norma suposa un pas efectiu i imprescindible cap a la realització de la igualtat de gènere al món del treball i en l'exercici efectiu de la igualtat de drets i de protecció de la dona davant la llei.

És coherent amb el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball.

Obligació de cotitzar a desocupació

ElReial decret–llei 16 / 2022 , de 6 de setembredetermina que la prestació per desocupació formarà part de l'acció protectora del sistema especial de persones emprades de la llar.

La cotització per desocupació serà obligatòria per a les persones treballadores empleades de llar a partir del d'octubre 1 de 2022 .

Les bases de cotització per a desocupació seran les corresponents a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals

El tipus de cotització aplicable entre el de 1 setembre i el de 31 desembre de 2022 , serà del 6 05 , per cent, del que el 5 per cent serà a càrrec de la persona ocupadora i el 1 05 , per cent a càrrec de la persona emprada.

A partir de gener de la 2023 cotització es realitzarà d'acord amb l'establert en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Situació legal de desocupació

Es trobarà en situació legal de desocupació la persona treballadora empleada de la llar a la qual se li extingeixi el contracte de treball mitjançant comunicació escrita de la persona ocupadora, havent de constar de manera clara i inequívoc:

La voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i

La causa per la qual s'extingeix la relació laboral.

La relació laboral podrà extingir-se, a més de per les causes previstes pels altres col·lectius de persones treballadores, per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

a) Disminución de los ingresos de la unidad familiar o aumento de sus gastos. Por causa sobrevenida.
b) Modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican poder prescindir de la persona trabajadora del hogar.
c) Pèrdua de confiança de la persona ocupadora, fonamentada de manera raonable i proporcionada, en el comportament de la persona treballadora.

Indemnització

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització la  quantia de la qual ha de ser equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei, amb el límit de sis mensualitats.

Preavís

Si la prestació de serveis hagués durat més d'un any, la persona ocupadora haurà de concedir un termini de preavís com a mínim, de vint dies  des que es comuniqui a la persona treballadora la decisió d'extinció. En els altres suposats el preavís serà de set dies.

Durant el període de preavís, la persona que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense perdre la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de cercar nova ocupació.

La persona ocupadora podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris corresponents al període de preavís.