HE TREBALLAT MÉS D'UN ANY

La prestación contributiva protege la situación de desempleo de quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo de forma temporal o definitiva o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un mínimo de un 10 % y un 70 %.

Para el acceso a la misma se requiere, además de cumplir los requisitos que más adelante se indican, la cotización previa por desempleo de la persona trabajadora a la Seguridad Social.

El Servicio Público de Empleo Estatal es el Organismo Autónomo encargado de la gestión y control de las prestaciones por desempleo. El Instituto Social de la Marina realiza la gestión de las prestaciones por desempleo correspondientes a las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La prestació contributiva Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Podran beneficiar-se d'aquesta prestació per desocupació, sempre que es trobin en alguna de les situacions legals de desocupació establertes, tinguin el període mínim de cotització exigit i no es trobin en alguna de les situacions d'incompatibilitat, els col·lectius que a continuació s'indiquen:

 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en el Règim General de la Seguretat Social, que cotitzin per la contingència de desocupació.
 • Les persones treballadores per compte d'altri incloses en els Règims Especials de la Seguretat Social que protegeixen aquesta contingència de desocupació (Mineria del Carbó, Règim Especial dels Treballadors del Mar), les persones treballadores fixes per compte d'altri del Sistema Especial Agrarío de la Seguretat Social i les persones treballadores eventuals per compte d'altri del mateix Sistema.
 • Els socis i sòcies de cooperatives de treball associat i de cooperatives d'explotació comunitària de la terra, així com els socis i sòcies de treball d'altres cooperatives, que s'incloguin en un Règim de la Seguretat Social que protegeixi aquesta contingència.
 • Les persones penades que haguessin estat alliberades de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
 • Les persones treballadores emigrants retornades.
 • Les persones treballadores estrangeres a Espanya, nacionals de països que pertanyen a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu o que no pertanyen a la Unió Europea ni a l'Espai Econòmic Europeu que resideixen legalment al nostre país i que compleixen els requisits legalment exigits, tindran dret a les prestacions per desocupació de nivell contributiu sempre que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació.
 • Els funcionaris i funcionàries d'ocupació i personal contractat de col·laboració temporal en règim de dret administratiu al servei de les Administracions Públiques.
 • Militars de Complement i militars professionals de Tropa i Marinería.
 • Membres de corporacions locals i de Juntes Generals dels Territoris Històrics Forals, Cabildos Insulars Canaris i Consells Insulars de Baleares , que exerceixin aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i percebin una retribució per l'acompliment del càrrec.
 • Càrrecs representatius dels sindicats constituïts a l'empara de la Llei Orgànica 11 / 1985 , de Llibertat Sindical, que exerceixin funcions sindicals d'adreça amb dedicació exclusiva o parcial, sempre que percebin una retribució.
 • Alts càrrecs de les Administracions Públiques que tinguin dedicació exclusiva, estiguin retribuïts i no siguin personal funcionari públic ni tinguin dret a percebre qualsevol tipus de prestació compensatòria com a conseqüència del seu cessament.

Suspensió, represa, extinció.

Dret d'opció.

Incompatibilitat/Compatibilitat de les prestacions

 • Estar afiliada o afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un régimen que contemple la contingencia por desempleo.
 • Encontrarse en situación legal de desempleo, estar disponible para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada. La solicitud incluye el compromiso de actividad.
 • Estar inscrit o inscrita i mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació durant tot el període en què es percep la prestació.
 • Haver treballat i cotitzat a desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar
  • En el cas de la persona emigrant retornada que va cotitzar a la desocupació a Espanya abans d'emigrar, haurà de tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la data d'emigració, sempre que no hagin estat computats per al naixement d'un dret anterior. A més, no haurà d'estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
  • Si és persona treballadora eventual agrària que, immediatament abans, va figurar d'alta en Seguretat Social dins del col·lectiu de treballadors autònoms o per compte propi, el període mínim de cotització necessari per a l'accés a la prestació per desocupació serà 720 de dies.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, tret que sigui possible la compatibilitat si ho estableix un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball. 

Obligacions, infraccions i sancions

Durada

La duración depende de las cotizaciones por desempleo que haya realizado en los últimos 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que ceso la obligación de cotizar, o en su caso, desde el nacimiento del derecho a la prestación por desempleo anterior.

Solament es tindran en compte les cotitzacions que no hagin estat computades per aprovar un dret anterior, tant de nivell contributiu com a assistencial. No obstant això, no es considerarà com a dret anterior el que es reconegui en virtúd de la suspensió de la relació laboral prevista en el cas de les víctimes de violència de gènere.

No es computaran les cotitzacions corresponents al temps d'abonament de la prestació per desocupació que efectuï el Servei Públic Estatal, o si escau, l'empresa, excepte quan la prestació es percebi en virtut de la suspensió de la relació laboral prevista en el cas de les víctimes de violència de gènere. En aquest cas la data final de la suspensió es decidirà per part de la treballadora, pudiendose inicialment de fins a 6 mesos. Transcorregut el temps de suspensió inicial, podrà mantenir-se la proteccón, sempre que el jutge o jutgessa prorrogui la suspensió per períodes 3 de mesos, amb un màxim de 18 mesos i amb límit de durada del dret reconegut, a condició que la treballadora aporti nova documentació acreditativa d'aquesta pròrroga, sense que sigui nececesario tornar a acreditar l'ordre de protecció, o en defecte d'això, l'informe del Ministeri Fiscal.

La duración de la prestación por desempleo de las personas emigrantes retornadas o liberadas de prisión dependerá de los periodos de ocupación cotizados correspondientes a los 6 años anteriores a la salida de España o al ingreso en prisión respectivamente, salvo cuando tenga cotizaciones efetuadas en el extranjero o prisión que sean computables para la obtención de la prestación.

En el supòsit de la persona emigrant retornada que va cotitzar a la desocupació a Espanya abans d'emigrar i no treballa a Espanya en tornar, el dret a la protecció per desocupació neix l'endemà de la tornada de l'estranger, sempre que s'hagi produït la inscripció com demadante d'ocupació i se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents a la tornada.

Per al càlcul del període d'ocupació cotitzada, es tindran en compte els períodes de vacances anuals retribuïts i no gaudits abans de l'extinció de la relació laboral, així com els corresponents als salaris de tramitació.

La fecha de inicio de la prestación será la del día siguiente a aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, siempre y cuando haya presentado la solicitud dentro de plazo. Puede obtener información sobre su prestación en el servicio de Consulta de la prestación, en www.sepe.es.

Quan les cotitzacions acreditades corresponguin a treball efectiu en els casos de reducció de jornada, cada dia treballat es computarà com a dia cotitzat, qualsevol que hagi estat la duracion de la jornada. Si les cotitzacions corresponen a un treball parcial, es tindran en compte la durada del contracte o de l'activitat.

Quantia

La quantia de la prestació contributiva depèn de les bases de cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, durant els 180 últims dies cotitzats, sense tenir en compte les hores extraordinàries.

La base reguladora de la prestació és la mitjana de la base de cotització del període indicat. L'import diari que es percep és el % 70 de la base reguladora durant els primers 180 dies de prestació  i el % 50 a partir del 181 dia fins al final de la mateixa.

Si en els últims 180 dies anteriors a la situació legal de desocupació o al dia en què va cessar l'obligació de cotitzar, vostè solament té cotitzacions per jornades en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, la base reguladora diària de la prestació per desocupació de nivell contributiu serà la base de cotització de l'última jornada real que hagi realitzat.

Los importes así calculados no pueden ser superiores al tope máximo, ni inferiores al tope mínimo, legalmente establecidos. (Cuantías para este año). Estos topes dependen de si usted tiene o no hijos o hijas a cargo.

Es consideren fills o filles a càrrec si són menors d'anys 26 o són majors amb discapacitat o les persones menors acolliments, si conviuen amb vostè  i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

Al importe bruto de la prestación se le aplicarán dos tipos de deducciones:

 • La cotización a la Seguridad Social (el 4,7 % de la base reguladora).
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan escaigui.

En  www.sepe.es está disponible un programa de autocálculo de la prestación que le facilita información no vinculante sobre la duración y cuantía de la prestación o subsidio que le podría corresponder.

El pago de la prestación se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. Se efectuará, salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que haya indicado, siempre que usted sea titular de la misma.

Para poder acceder a una prestación contributiva por desempleo por haber trabajado un año o más, deberá inscribirse como demandante de empleo y presentar la siguiente documentación:

 • Modelo oficial de solicitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figurin en la sol·licitud, bastarà amb ensenyar algun dels següents documents:
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual vostè sigui titular, i on desitgi percebre la prestació.
 • Libro de Familia, o documento equivalente en el caso de personas extranjeras.
 • Certificat o certificats d'empresa en les quals vostè hagi treballat en els últims 6 mesos (si no s'han enviat per les empreses al Servei Públic d'Ocupació Estatal). Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no fos suficient per acreditar la situació legal de desocupació, és necessari aportar un altre document que la justifiqui.
 • Más información sobre la documentación a aportar

La sol·licitud haurà de presentar-la en el termini dels quinze dies hàbils següents a l'últim dia treballat, a la tornada de l'estranger o a l'excarceració. En el cas que l'empresa li hagi abonat vacances per no haver-les gaudit amb anterioritat al cessament, ha de presentar-la en 15 els dies hàbils següents a la finalització del període equivalent a les vacances. 

La sol·licitud es presentarà a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la Sede Electrónica del SEPE o a través del teléfono).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

Si presenta la sol·licitud de prestació contributiva fos de termini, tindrà dret al fet que s'aprovi a partir de la data de la sol·licitud, perdent tants dies de prestació com hagin passat entre la data en què se li hagués aprovat aquesta prestació, d'haver-la sol·licitat dins del termini, i la data en què l'ha presentat.

Puede obtener más información en los teléfonos de atención a la ciudadanía.