Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

He treballat menys d'un any

 

Si has treballat menys d'un any, pots tenir dret a un subsidi per desocupació. La seva durada dependrà del nombre de mesos cotitzats i de si tens o no responsabilitats familiars.

Les cotitzacions que et serveixin per reconèixer aquest subsidi no podran ser tingudes en compte per accedir a una futura prestació contributiva.

 

 

Requisits

  • Estar aturat o aturada i en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure l'acord d'activitat.
  • Haver cotitzat per desocupació almenys 3 mesos, si tens responsabilitats familiars, o almenys 6 mesos si no les tens, i no arribar 360 a dies. En el cas de tenir els 360 dies cotitzats, tindries dret a la prestació contributiva.
  • No percebre rendes de qualsevol tipus superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, sense explicar la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Es tindran en compte les rendes íntegres o brutes. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, és el resultat de la diferència entre els ingressos i despeses que hagin estat necessaris per aconseguir aquests ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Hauràs de reunir els requisits al moment del fet causant i, a més, al moment en què presentis la sol·licitud del subsidi, de les seves pròrrogues o represes i mentre percebis el subsidi.

Es considera data del fet causant aquella en la qual es produeixi la situació legal de desocupació, o en la qual s'esgoti el dret semestral o en la qual acabi la causa de suspensió.

Si no reuneixes els requisits de manca de rendes o, si escau, de responsabilitats familiars, podràs obtenir el subsidi si justifiques que compleixes aquests requisits dins del termini d'un any des de la data del fet causant. En tal cas, podràs obtenir el subsidi a partir de l'endemà a la seva sol·licitud, sense que la seva durada disminueixi.

Si ets major de 52 anys, tens dret a percebre el subsidi per desocupació per a persones treballadores majors de 52 anys.

Hauràs de tenir en compte que:

Si interrumpistes el cobrament d'una prestació contributiva per treballar aquest últim període de menys de 360 dies, has de sol·licitar la represa d'aquesta prestació.

Si vas interrompre un subsidi per desocupació per treballar menys de 12 mesos, hauràs de reprendre-ho. No obstant això, si no és la primera vegada que ho suspens, tens diversos períodes treballats i entre tots sumen 360 dies o més, has de sol·licitar una nova prestació contributiva per desocupació.

Obligacions, infraccions i sancions