GUIA DE CONTRACTES

2021

Guía de Contratos

La Guia de Contractes recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen al nostre mercat de treball, s'adapta a la recent simplificació administrativa de models de contracte i s'estructura de manera que resulti comprensible com a manual de coneixement dels quatre models de contractes (indefinit, temporal, per a la formació i l'aprenentatge i en pràctiques), les seves característiques i les clàusules específiques que puguin presentar cadascun d'ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l'empresari.