Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Afectoume un ERE ou ERTE

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, medidas decididas polo empresario e comunicadas á autoridade laboral, ou autorizadas por esta, ou adoptadas por resolución xudicial en procedemento concursal.
En caso de despedimento colectivo, a entidade xestora ingresará as cotizacións á seguridade social, asumindo a achega empresarial, e descontando da cantidade a aboar ao traballador a súa achega á seguridade social.
En caso de suspensión ou redución de xornada a empresa continúa obrigada a ingresar a achega empresarial íntegra, por todas as continxencias, e a entidade xestora, previo desconto do seu importe na contía da prestación, ingresa a achega do traballador correspondente ao tempo en que está desempregado.

Requisitos

Se te ves afectado por un ERE ou un ERTE, para acceder á protección por desemprego, deberás cumprir os seguintes requisitos:

  • Inscribirche nos Servizos Públicos de Emprego Autonómicos correspondentes.
  • Salvo que se trate dun ERTE por forza maior autorizado pola autoridade laboral, para percibir prestación contributiva, tes que traballar e cotizado ao desemprego polo menos 360 días, dentro do seis anos anteriores á situación legal de desemprego e non utilizar ditas cotizacións para unha prestación anterior. Se cotizaches un período inferior a días, 360 poderás percibir o subsidio por desemprego se, ademais de cumprir o resto de requisitos esixidos, non tes rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, sen ter en conta a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano).
  • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarche, salvo que non  cotizases o tempo suficiente para acceder á pensión contributiva de xubilación ou o teu contrato suspendeuse ou se reduciu a túa xornada diaria de traballo por ERTE.
  • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
  • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.

En caso de suspensión do contrato, esta debe estar acordada no correspondente procedemento, ser temporal e estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción, ou de forza maior.

En caso de redución de xornada de traballo con análoga redución do salario, esta deberá estar acordada no correspondente procedemento por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior. Ha de ser unha medida temporal e a redución poderá ser de entre un dez e un setenta por cento computada sobre a base da xornada diaria, semanal, mensual ou anual.

Obrigas, infraccións e sancións