AFECTOUME UN ERE OU ERTE

 

A prestación por desemprego percíbese tras a perda involuntaria, definitiva ou temporal dun emprego, ou tras a redución da xornada diaria de traballo, acordadas no correspondente procedemento.

Inclúe a cotización á Seguridade Social que, nos supostos de despedimento colectivo, farase por xubilación, incapacidade temporal, incapacidade permanente, morte e supervivencia, asistencia sanitaria, maternidade, paternidade e coidado de menores que padezan cancro ou outra enfermidade grave. Nos casos de suspensión ou redución de xornada, a cotización á Seguridade Social farase por todas as continxencias.

 

Se vostede vese afectado por un ERE ou un ERTE, para solicitar a protección por desemprego, deberá cumprir os seguintes requisitos:

 • Estar en situación legal de desemprego.
 • Inscribirse como demandante de emprego, manter dita inscrición mentres estea a percibir a prestación e cumprir o compromiso de actividade que se inclúe na solicitude.
 • Para percibir prestación contributiva, ten que traballar e cotizado ao desemprego polo menos 360 días, dentro do seis anos anteriores á situación legal de desemprego e non utilizar as cotizacións do devandito período para unha prestación anterior. Se cotizou un período inferior a días, 360 poderá percibir o subsidio por desemprego se, ademais de cumprir o resto de requisitos esixidos, non ten rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional vixente, sen ter en conta a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (Contías para este ano).
 • Non cumprir a idade ordinaria para xubilarse, salvo que o seu contrato suspendeuse ou se reduciu a súa xornada diaria de traballo.
 • Non realizar unha actividade por conta propia ou traballo por conta allea a tempo completo, salvo compatibilidade establecida por un programa de fomento de emprego.
 • Non cobrar unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.
 • En caso de suspensión do contrato, esta debe estar acordada no correspondente procedemento,  ser temporal e estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción, ou de forza maior.

En caso de redución de xornada de traballo, esta debe diminuír temporalmente entre un 10 e un 70 por cento, cunha redución análoga do salario, ser acordada no correspondente procedemento e estar provocada por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Obrigacións, infraccións e sancións

La duración de la prestación contributiva por despido colectivo depende del tiempo que haya cotizado antes de la situación legal de desempleo. Si es por suspensión del contrato o por reducción de la jornada,  la duración de la prestación, además, dependerá del tiempo que dure la medida de que se trate.

O importe diario da prestación contributiva por desemprego total depende da base reguladora. Esta calcúlase tendo en conta a base por continxencias profesionais dos 180 últimos días cotizados.

O importe diario da prestación durante os 180 primeiros días será o 70% da base reguladora; a partir do día 181 ata o final da prestación será o 50%. Se o importe resultante é superior ou inferior ás contías máximas ou mínimas establecidas, vostede percibirá estas cantidades máximas ou mínimas segundo corresponda. Se o desemprego fose parcial, percibirá a parte proporcional ás horas en que estea desempregado ou desempregada, e o consumo da prestación producirase por horas e non por días.

En los casos de suspensión o reducción de jornada, la empresa continúa obligada a ingresar el 100 % de la aportación empresarial de cotización a la Seguridad Social.

O Servizo Público de Emprego Estatal, previa dedución á persoa traballadora, ingresará á Seguridade Social a achega desta con respecto aos días de suspensión máis os que correspondan a descansos, ou con respecto ás horas reducidas de traballo.

Para temas relacionados coa cotización á Seguridade Social pode informarse a través do teléfono 901 502 050 ou na páxina www.seg-social.es.

Pódese aplicar, no seu caso, a retención do IRPF. A porcentaxe desta retención pódese subir, se vostede solicítao mentres estea a percibir a prestación contributiva.

Se ten dereito ao subsidio por haber cotizado menos de días 360 e traballou a xornada completa durante o último contrato de traballo por conta allea, a contía mensual será igual ao 80 % do indicador público de rendas de efectos múltiples vixente en cada momento (Contías para este ano).

 • Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva o de subsidio por desempleo.
 • Identificación da persoa solicitante e dos fillos ou fillas que conviven ou están ao seu cargo e que figuren na solicitude; bastará coa exhibición dun destes documentos:
  • Españois e españolas: Documento Nacional de Identidade (DNI) ou pasaporte.
  • Estranxeiras e estranxeiros residentes en España:
   • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
   • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte.
 • Calquera documento bancario no que figure o número de conta da que sexa titular e onde desexe percibir a prestación.
 • Libro de Familia ou certificación do Rexistro Civil de nacemento ou de familia. No caso das persoas estranxeiras, documento equivalente aos citados anteriormente, con traducción oficial ao español.
 • Certificado de empresa dos últimos 6 meses traballados (se non se enviou pola empresa ao Servizo Público de Emprego Estatal).

Se presenta a solicitude da prestación por desemprego dentro do prazo legalmente establecido, o dereito á prestación nacerá o día seguinte ao que se extinga ou se suspenda o seu contrato, ou o día seguinte ao da redución da súa xornada de traballo, salvo que se dispoña outra data posterior ou se deba por mor de forza maior, e sempre que antes desa data a empresa comunicase á autoridade  laboral a medida correspondente.

Si las medidas de suspensión temporal o extinción de la relación laboral o de reducción de la jornada diaria, se adoptan en un procedimiento concursal, el derecho a la prestación por desempleo nacerá a partir de la fecha en que el juez dicte el auto que acuerde dichas medidas, aunque en el auto se establezcan efectos retroactivos.  

Poderá presentar a solicitude a través de: