Sede electrónica

Mellorei dunha incapacidade

 

Este subsidio poderano percibir as persoas traballadoras que sexan declaradas plenamente capaces ou incapacitadas no grao de incapacidade permante parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta ou total para a profesión habitual.

 

Requisitos

  • Estar en desemprego.
  • Inscribirse como demandante de emprego no prazo dun mes desde a data da resolución do expediente de revisión de melloría, permanecer un mes inscrito ou inscrita como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividade. A inscrición deberá manterse durante todo o período de duración do subsidio.
  • No haber rechazado oferta de colocación adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales desde la inscripción como demandante de empleo.
  • Ser declarado ou declarada capaz para o traballo ou en situación de incapacidade parcial como consecuencia dun expediente de revisión por melloría dunha situación de invalidez nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez.
  • Carecer de rendas , de calquera natureza, superiores ao 75 % do Salario Mínimo Interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. (Contías para este ano). As rendas computaranse polo seu rendemento íntegro ou bruto. O rendemento que proceda de actividades empresariais, profesionais, agrícolas, gandeiras ou artísticas, computarase pola diferenza entre os ingresos e gastos necesarios para a súa obtención. As ganancias patrimoniais computaranse pola diferenza entre as ganancias e as perdas patrimoniais.

Os requisitos deberán reunirse no momento do feito causante e, ademais, no da solicitude do subsidio, así como no da solicitude das súas prórrogas ou continuacións e durante toda a percepción do subsidio.

Se non reúne o requisito de carencia de rendas poderá obter o subsidio se dentro do prazo dun ano desde a data do feito causante, acredita que o cumpre.

Se considera como fecha del hecho causante aquella en la que se cumpla el plazo de espera de un mes o la del agotamiento del derecho semestral, o la de la finalización de la causa de suspensión.

Se a persoa traballadora tivese dereito ao subsidio por desemprego para persoas traballadoras maiores de anos 52 , percibirá leste.

Obrigacións, inflacciones e sancións