CONTRATO EN PRÁCTICAS

Definición

O contrato de traballo en prácticas ten por obxecto a obtención polo traballador da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados. Non se trata unicamente de adquirir experiencia nun traballo determinado, senón tamén de que esa experiencia actúe sobre os estudos cursados.

Este contrato poderá concertarse con quen estiveren en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo con as leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade, de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

Cláusulas específicas

Os contratos en prácticas poden ser beneficiarios de incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que se esixan pola normativa de aplicación. Cando o contrato se concierte cun menor de anos 35 que teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, terase dereito a unha redución do 50 % da cota empresarial á Seguridade Social por continxencias comúns correspondente ao traballador contratado durante a vixencia do contrato.

Formalización

A súa formalización deberá constar por escrito. De non observarse a formalización por escrito cando sexa esixible, o contrato presumirase celebrado por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite a súa natureza temporal ou o carácter a tempo parcial dos servizos, tal como establécese o artigo 8 . 2 do Estatuto dos Traballadores. En todo caso, calquera das partes poderá esixir que o contrato se formalice por escrito mesmo durante o transcurso da relación laboral.

Adquirirán a condición de traballadores fixos, calquera que fose a modalidade da súa contratación, os que non fosen dados de alta na Seguridade Social, unha vez transcorrido un prazo igual ao que legalmente puidese fixar para o período de proba, salvo que da propia natureza das actividades ou dos servizos contratados dedúzase claramente a duración temporal dos mesmos, todo iso sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar en dereito.

Presumiranse por tempo indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei.

Os empresarios haberán de notificar á representación legal dos traballadores nas empresas, os contratos realizados de acordo con as modalidades de contratación por tempo determinado, cando non exista obrigación legal de entregar copia básica dos mesmos.

O contido do contrato comunicarase ao Servizo Público de Emprego Estatal no prazo dos 10 días seguintes á súa concertación, así como as súas prorrogas, deban ou non formalizarse por escrito.

Cando se formalice o contrato cun traballador con discapacidade o contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

No suposto de traballadores a distancia, no contrato deberá facerse constar o lugar en que se realice a prestación.

Se o contrato celébrase a tempo parcial no contrato deberán figurar o número de horas ordinarias de traballo ao día, á semana, ao mes ou ao ano contratadas e a súa distribución. De non observarse estas esixencias, o contrato presumirase celebrado a xornada completa, salvo proba en contrario que acredite o carácter parcial dos servizos e o número e distribución das horas contratadas.

Normativa

 • Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 488/1998, de de 27 marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. [Permalink ELI]
 • Lei 35/2010, de de 17 setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. [Permalink ELI]
 • Lei 3/2012, de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Que estean en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo con as leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

Que non transcorresen máis de cinco anos, ou de sete cando o contrato se concierte cun traballador con discapacidade, desde a terminación dos estudos.

Características do contrato

Deberá formalizarse por escrito facendo constar expresamente a titulación do traballador, a duración do contrato e o posto de traballo a desempeñar durante as prácticas.

Deberá comunicarse ao Servizo Público de Emprego no prazo do dez días seguintes á súa concertación, do mesmo xeito que as prórrogas do mesmo.

Non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos; dentro destes límites, os Convenios Colectivos de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato. Se o contrato en prácticas concertouse por tempo inferior a dous anos, poderanse acordar ata dúas prórrogas, cunha duración mínima de seis meses.

As situacións de incapacidade temporal, nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, risco durante a lactación e violencia de xénero interromperán o cómputo da duración do contrato.

O período de proba non poderá ser superior a un mes para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que estean en posesión de título de grao medio ou de certificado de profesionalidade de nivel 1 ou 2 , nin a dous meses para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que estean en posesión de título de grao superior ou de certificado de profesionalidade de nivel 3 , salvo o disposto en convenio colectivo.

Á finalización do contrato non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.

As conversións en contratos indefinidos a tempo completo ou a tempo parcial, poderá acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 3 / 2012 , de de 6 xullo (BOE de de 7 xullo) (VER: cláusulas específicas de Conversión “de contratos en prácticas, de substitución e de substitución por anticipación da idade de xubilación en indefinidos bonificados”).

Outras características

A retribución do traballador será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60 % ou ao 75 % durante o primeiro ou os segundo anos de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.

En ningún caso o salario será inferior ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en función da xornada pactada.

Á terminación do contrato, o empresario deberá expedir ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo ocupados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.

Ningún traballador poderá estar contratado en prácticas na mesma ou distinta empresa por tempo superior a dous anos en virtude da mesma titulación.

Se ao termo do contrato o traballador continuase na empresa, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.

Normativa

 • Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 488/1998, de de 27 marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos. [Permalink ELI]
 • Lei 35/2010, de de 17 setembro, de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo. [Permalink ELI]
 • Lei 3/2012, de de 6 xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 6/2019, de de 1 marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. [Permalink ELI]

As empresas de traballo temporal poderán celebrar contratos de traballo en practicas cos traballadores contratados para ser postos a disposición das empresas usuarias de acordo con o previsto na normativa reguladora do citado contrato.

Incentivos

No suposto de traballadores contratados en prácticas e postos a disposición de empresas usuarias, estas terán dereito, cando, sen solución de continuidade, concierten cos este traballadores un contrato de traballo por tempo indefinido nos mesmos termos, e con idénticas bonificacións que as establecidas no apartado 2 do artigo 7 da Lei 3 / 2012 :

Bonificación nas cotas empresariais á Seguridade Social, consistente en /ano, 500 €durante tres anos. Se o contrato celebrouse cunha muller será de /ano.. 700 €

Normativa

 • Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-lei 16/2013, de de 20 decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. [Permalink ELI]

Requisitos dos traballadores

Ser traballador con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33 % recoñecido como tal polo organismo competente, ou pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, ou pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Que estea en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo con as leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5 / 2002 , de de 19 xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para o exercicio profesional.

Que non transcorresen máis de sete anos desde a terminación dos estudos.

Características do contrato

O contrato formalizarase por escrito, en cuadriplicado exemplar, en modelo oficial. Ao contrato acompañarase solicitude de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, así como o certificado de discapacidade.

Deberá constar expresamente a titulación do traballador, a duración do contrato e o posto de traballo a desempeñar durante as prácticas.

Deberá comunicarse ao Servizo Público de Emprego no prazo do dez días seguintes á súa concertación, do mesmo xeito que as prórrogas do mesmo.

Non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos; dentro destes límites, os Convenios Colectivos de ámbito sectorial poderán determinar a duración do contrato. Se o contrato en prácticas concertouse por tempo inferior a dous anos, poderanse acordar ata dúas prórrogas, cunha duración mínima de seis meses.

O período de proba non poderá ser superior a un mes para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que estean en posesión de título de grao medio ou de certificado de profesionalidade de nivel 1 ou 2 , nin a dous meses para os contratos en prácticas celebrados con traballadores que estean en posesión de título de grao superior ou de certificado de profesionalidade de nivel 3 , salvo o disposto en convenio colectivo.

Á finalización do contrato non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.

Incentivos

As empresas terán dereito a unha redución, durante a duración do contrato, a tempo completo ou parcial, do 50 % da cota empresarial da Seguridade Social correspondente ás continxencias comúns.

Subvención para a adaptación de postos de traballo, eliminación de barreiras ou dotación de medios de protección persoal, sempre que a súa duración sexa igual ou superior a doce meses.

As conversións en contratos indefinidos a tempo completo, ou a tempo parcial, poderán acollerse ás bonificacións reguladas na Lei 43 / 2006 , de de 29 decembro (Artigo 2 . 2 ).

Outras características

A retribución do traballador será a fixada en convenio colectivo para os traballadores en prácticas, sen que, na súa falta, poida ser inferior ao 60 % ou ao 75 % durante o primeiro ou o segundo ano de vixencia do contrato, respectivamente, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo.

En ningún caso o salario será inferior ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en función da xornada pactada.

Á terminación do contrato, o empresario deberá expedir ao traballador un certificado no que conste a duración das prácticas, o posto ou postos de traballo ocupados e as principais tarefas realizadas en cada un deles.

Ningún traballador poderá estar contratado en prácticas na mesma ou distinta empresa por tempo superior a dous anos en virtude da mesma titulación.

Se ao termo do contrato o traballador continuase na empresa, non poderá concertarse un novo período de proba, computándose a duración das prácticas a efectos de antigüidade na empresa.

Posibilidade de obter os beneficios establecidos no Real Decreto 1451 / 1983 , de de 11 maio, modificado polo Real Decreto 170 / 2004 , de de 30 xaneiro, e na Lei 43 / 2006 , de de 29 setembro (BOE do 20 de decembro), pola transformación do contrato temporal en indefinido.

Normativa

 • Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 488/1998, de de 27 marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos formativos. [Permalink ELI]
 • Real Decreto 170/2004, de de 30 xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1451/1983, de de 11 maio, polo que en cumprimento do previsto na Lei 13/1982, de de 7 abril, regúlase o emprego selectivo e as medidas de fomento do emprego dos traballadores minusválidos. [Permalink ELI]
 • Lei 43/2006, de de 29 decembro, para a mellora do crecemento e do emprego. [Permalink ELI]

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-012-7

Actualizada a xaneiro 2021