COM PUC CONÈIXER LA QUANTIA DE L'ATUR I DE LA COTITZACIÓ QUE INGRESSA EL SEPE EN UN ERE O ERTE PER CALCULAR ELS COMPLEMENTS A PAGAR PER L'EMPRESA? POT L'EMPRESA COBRAR EN NOM DE LES PERSONES TREBALLADORES?

L'empresa pot sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la signatura d'un conveni en matèria d'informació per obtenir per mitjans informàtics, mensualment i prèvia autorització de les persones treballadores, els imports de la nòmina i cotització a la Seguretat Social, amb la finalitat de facilitar el compliment de l'establert en el procediment de regulació i el pagament dels complements acordats.

No és possible abonar a l'empresa les prestacions de desocupació. És un dret individual que es reconeix i es paga directament a cada persona treballadora afectada pel procediment de regulació d'ocupació.