MESURES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL 2019

En aquesta publicació del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'especifiquen el conjunt de mesures adoptades durant 2019 en relació al les condicions laborals de la Seguretat Social.

Aquestes mesures estan recollides en el Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació i publicades en el BOE del 29 de desembre de 2018.