Seu electrónica

Com m'afecta un ERTE estant de baixa laboral per incapacitat temporal, maternitat o paternitat? I si la baixa és posterior a l'inici de l'ERTE?

Si es troba en situació d'incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i li inclouen en un procediment de regulació temporal d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, no li afectaran les seves mesures fins que present l'alta médica o finalitzi el període de descans per maternitat o el permís per paternitat.

Exemple: persona treballadora en IT el 1 3 / / 2022 , afectada per una suspensió de contractes entre el 1 4 / / 2022 i el 31 5 / / 2024 , conseqüència d'un procediment de regulació temporal d'ocupació. Rep l'alta médica el 10/05/2022 , en aquest moment li afectaria la mesura de suspensió, acreditant la finalització de la IT amb la presentació del part d'alta médica.

Si la baixa mèdica ocorre durant la vigència del procediment de regulació d'ocupació, i, per tant, mentre percep la prestació per desocupació:

  • Si la prestació per IT és a càrrec de l'INSS: el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per delegació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), li abonarà la prestació per incapacitat temporal, la quantia de la qual serà igual a la prestació per desocupació, amb el consum corresponent de dies de prestació.
  • La situació de maternitat o paternitat: se li suspendrà el pagament de la prestació per desocupació i, una vegada sol·licitada per vostè la prestació per maternitat o paternitat, que gestiona directament l'INSS, començarà a cobrar-la. Una vegada que acabi la prestació per maternitat o paternitat es reprendrà la prestació per desocupació, prèvia sol·licitud de l'interessat, durant el temps que li quedés per percebre i per la quantia que li correspongués al moment de la suspensió.
  • Si la prestació per IT és a càrrec d'una Mútua, el SEPE suspèn l'abonament de la prestació des del primer dia de la baixa, mantenint la cotització durant aquest període. Serà la Mútua la que aboni a la persona treballadora la prestació per IT.

Més informació sobre prestacions de desocupació per ERE o ERTE en: “M'ha afectat un ERE o ERTE”.