COM M'AFECTA UN ERTE ESTANT DE BAIXA LABORAL PER INCAPACITAT TEMPORAL, MATERNITAT O PATERNITAT? I SI LA BAIXA ÉS POSTERIOR A L'INICI DE L'ERTE?

Si es troba en situació d'incapacitat temporal (IT) o de maternitat o paternitat, i li inclouen en un procediment de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, no li afectaran les seves mesures fins que present l'alta metgessa o finalitzi el període de descans per maternitat o el permís per paternitat.

Exemple: persona treballadora en IT el 110/ /2013, afectada per una suspensió de contractes entre el 111/ /2013 i el 315/ /2014, conseqüència d'un procediment de regulació d'ocupació. Rep l'alta metgessa el 112/ /2013, en aquest moment li afectaria la mesura de suspensió, acreditant la finalització de la IT amb la presentació del part d'alta metgessa.

Si durant la vigència del procediment de regulació d'ocupació, i per tant, mentre percep la prestació per desocupació, s'iniciés:

  • La situació d'incapacitat temporal per contingències comunes: el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per delegació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), li abonarà la prestació per incapacitat temporal, la quantia de la qual serà igual a la prestació per desocupació, amb el consum corresponent de dies de prestació.
  • La situació de maternitat o paternitat: se li suspendrà el pagament de la prestació per desocupació i començarà a cobrar la prestació per maternitat o paternitat, gestionada directament per l'INSS. Una vegada que acabi la prestació per maternitat o paternitat, es reprendrà la prestació per desocupació durant el temps que li quedés per percebre i la quantia que li correspongués al moment de la suspensió.

Exemple: Persona treballadora afectada per una suspensió de contracte entre el 103/ /2012 i el 318/ /2012, se li reconeix una prestació de 720 dies de durada. Posteriorment, es troba en situació d'IT des del 104/ /2012 fins al 30/04/2012. El SEPE, per delegació de l'INSS, li abonaria la prestació d'IT en la mateixa quantia que la de la prestació de desocupació. Els 30 dies en IT es consumeixen de la durada de la prestació (720 dies reconeguts de prestació per desocupació - 30 dies percebuts per IT = 690 dies de prestació queden al 3004. .2012).

Més informació sobre prestacions de desocupació per ERE o ERTE en: “M'ha afectat un ERE o ERTE”.