TINC JORNADA REDUÏDA PER GUARDA LEGAL. POT LA MEVA EMPRESA INCLOURE'M EN UN ERE?

Totes les persones treballadores de l'empresa, amb independència de la durada de la seva jornada de treball, poden ser incloses en un procediment de regulació d'ocupació.

No obstant això, si la seva reducció de jornada és per guarda legal, (cura directa d'un menor d'anys 8 o persona amb discapacitat que no exerceixi activitat retribuïda), per al càlcul de la base reguladora de la prestació per desocupació, es tindran en compte fins a el 100 % de les bases de cotització que li haguessin correspost d'haver mantingut el treball a temps complet o parcial sense reducció.

Per determinar la quantia de la prestació, es tindrà en compte la jornada treballada amb anterioritat a la reducció de jornada.

Exemple: Persona treballadora a jornada completa que redueix la jornada a el 50% durant l'any anterior a l'inici de la suspensió del contracte de treball autoritzat per procediment de regulació d'ocupació. Bases de cotització dels últims 6 mesos: 1.000,00 euros/mes.

En tal cas, s'abonarà la prestació considerant una cotització mensual de 2000 . euros, i la quantia es fixarà sense percentatge de reducció algun, atès que abans de la reducció de jornada per guarda legal la persona treballadora treballava el % 100 de la jornada.

Més informació sobre prestacions de desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE”.