COBRO PRESTACIÓ/SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, HAIG DE SUSPENDRE-LES SI REALITZO TREBALLS INCLOSOS EN EL SISTEMA ESPECIAL AGRARI DE LA SEGURETAT SOCIAL?

Ha de comunicar les situacions incompatibles amb la prestació contributiva o amb el subsidi per desocupació: activitats agropecuàries per compte propi, activitats per compte d'altri, així com les rendes derivades d'aquestes activitats, en el cas del subsidi.

No obstant això, existeixen certes particularitats pel que fa a els treballs agrícoles, ja que les altes en treballs del Sistema Especial Agrari (SEASS):

  • Si es produeixen en tipus de contractes fixos, donaran lloc a la baixa en la prestació.
  • Si es produeixen en tipus de contractes eventuals, es procedirà a la seva regularització per part de la seva oficina de prestacions sobre la base de la informació que rebi de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa, al mes següent de la realització d'aquestes jornades veurà la seva prestació regularitzada en funció del total de jornades, sumada la part proporcional de descansos i vacances (s'aplica un factor multiplicador de 1337 , sobre cada jornada treballada).

Fruto de esa regularización se generan cobros indebidos que se compensarán en la nómina posterior, y en el caso de quedar agotada la prestación, le serán reclamados en el procedimiento correspondiente.

Si es comprova que quan li abonin el mes següent al de la realització de jornades com a eventual, no figuren els cobraments indeguts que a dalt s'esmenten, haurà d'acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia sol·licitud de cita o trucant per telèfon , per informar dels treballs agrícoles realitzats.