Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions al Treball Autònom amb Caràcter General

Contractes de durada determinada que se celebrin amb persones desocupades per a substituir a la persona treballadora autònoma en determinats suposats (risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor o la menor o exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant)

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Quantia: 366 euros/mes.

Durada: mentre duri la substitució.

Normativa: article 17.1.c) del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Treballadors autònoms durant el descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural

Els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, com a treballadors per compte propi, en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, inclosos els socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives enquadrats en aquests règims, durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

Quantia: 100% de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos d'alta continuada en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de l'última data d'alta, sent el resultat de multiplicar per 30 la quantia resultant de dividir la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies d'alta del període d'alta continuada.

A l'efecte del càlcul d'aquesta bonificació, la base mitjana es calcularà amb les bases de cotització, provisionals o definitives, existents en el moment de l'aplicació inicial de la bonificació, sense que la quantia de la bonificació sigui objecte de modificació a conseqüència de la regularització de les bases de cotització provisionals a la qual es refereix l'article 308.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Aquesta bonificació serà compatible amb l'establerta en el Reial decret llei 11/1998.

Durada: La durada serà durant el període de descans.

Normativa: article 38 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural i per la disposició addicional segona del Reial  decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Familiar col·laborador

Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms en Règim Especial de Treball per compte propi que correspongui: cònjuge, parella de fet i familiars autònoms per *consanguineidad o afinitat fins al 2º grau inclusivament i, si escau, per adopció.

Sobre la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima del tipus corresponent de cotització vigent a cada moment:

  • Mesos 1 a 18, bonificació del 50 %.
  • Mesos 19 a 24, bonificació del 25 %.

Durada: 24 mesos.

Normativa: Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Per conciliació de la vida personal i familiar vinculades a la contractació

Treballadors/as autònoms que romanguin d'alta en el REPTA i contractin a un treballador/a a temps complet o parcial en els supòsits de:

a) Per cura de fills menors de 12 anys.

b) Per tenir al seu càrrec a un familiar, per *consanguineidad o afinitat fins al segon grau en situació de dependència.

c) Per tenir al seu càrrec un familiar per *consanguineidad o afinitat fins al segon grau inclusivament amb discapacitat severa quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que dit familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

Bonificació de la quota per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els 12 mesos anteriors a la data d'acollir-se a aquestes mesures, del tipus de cotització mínim vigent, segons tipus de contracte.

  • Contracte Indefinit: 100 %.
  • Contracte a temps parcial: 50 %.

Durada: fins a 12 mesos, sempre que es mantingui al treballador contractat durant el temps de gaudi de la bonificació.

Mínim de durada del contracte: 3 mesos.

Normativa: Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Treballadors autònoms per inici d'una activitat per compte propi.

Treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d'efectes de l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

També serà aplicable, quan compleixin els requisits en ells establerts, als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, així com als socis de societats de capital i de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

Quantia: amb caràcter general, s'aplicarà una quota reduïda per contingències comunes i professionals, a explicar, quedant els treballadors exceptuats de cotitzar per cessament d'activitat i per formació professional.

La quantia anual de la quota reduïda s'establirà en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i la seva distribució entre les referides contingències es determinarà reglamentàriament.

També podrà aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos naturals complets, respecte a aquells treballadors per compte propi els rendiments econòmics del qual nets anuals, en els termes de l'article 308.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període.

Quan aquest segon període abasti part de dos anys naturals, el requisit relatiu als rendiments econòmics s'haurà de complir en cadascun d'això.

Durada: des de la data d'efectes de l'alta i durant els dotze mesos naturals complets següents.

El dret a les reduccions en la cotització al fet que es refereix aquest article s'extingirà quan els treballadors per compte propi siguin baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms durant qualsevol dels períodes en què resultin aplicables.

Quan els treballadors per compte propi o autònoms al fet que es refereix aquest article tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o siguin víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme, els períodes d'aplicació de la quota reduïda al fet que es refereixen els apartats 1 i 2 seran, respectivament, de 24 mesos naturals complets i de 36 mesos naturals complets.

Normativa: article 38 *ter de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Reincorporades

Les treballadores autònomes que haguessin cessat en la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a la data efectiva de cessament.

Quantia: bonificació equivalent del 80 per cent de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tinguessin les treballadores en els dotze mesos anteriors a la data en què van cessar en la seva activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

Durada: durant els 24 mesos següents a la data de reincorporació.

Normativa: article 38 bis de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Treballadors autònoms per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

Treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a la qual es refereix el capítol X del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Quantia: bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual iniciï aquesta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

Durada: durant el període de percepció d'aquesta prestació.

Normativa: article 38 quater de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.

Treballadors autònoms de Ceuta i Melilla en els sectors que recull l'article 36 de la llei 20/2007

Els treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms dedicats a activitats enquadrades en els sectors d'agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri d'ala fixa, construcció d'edificis; activitats financeres i d'assegurances, i activitats immobiliàries, que resideixin i exerceixin la seva activitat a les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Quantia: Bonificació del 50 50 per cent de la quota per contingències comunes corresponent a la base de cotització provisional o definitiva que resulti d'aplicació de conformitat amb el que es preveu en l'article 308.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social

Durada: indefinida.

Normativa:

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Disposició addicional segona del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Treballadors autònoms d'empreses emergents en situació de pluriactivitat

Treballadors autònoms per posseir el control efectiu, directe o indirecte, d'una empresa emergent regulada en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, i que, de forma simultània, treballin per compte d'altri per a un altre ocupador.

Quantia: bonificació del cent per cent de la quota corresponent a la base mínima establerta amb caràcter general, a cada moment, en el citat règim especial durant els tres primers anys.

Aquesta bonificació serà incompatible amb els beneficis en la cotització prevists en els articles 31 i 32.

Durada: de forma continuada en tant persisteixi la situació de pluriactivitat i, com a màxim, durant els tres primers anys, a explicar des de la data de l'alta que es produeixi com a conseqüència de l'inici de l'activitat autònoma per la dedicació a l'empresa emergent.

La bonificació s'extingirà, en tot cas, al moment en què cessi la situació de pluriactivitat, no podent reiniciar-se posteriorment la seva aplicació en el cas que es produeixi una nova situació de pluriactivitat.

Normativa: article 38 quinquies de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada per la Disposició Final 4 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023