Seu electrónica

Es pot iniciar un ERTE en dia festiu?

Com a regla general, la suspensió de relacions laborals derivada d'un procediment de regulació d'ocupació ha d'iniciar-se en un dia en el qual, normalment, existisca activitat en l'empresa.
No obstant açò, la decisió empresarial de suspendre les relacions laborals en virtut d'un procediment de regulació temporal d'ocupació no és competència del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), corresponent en tot cas a la jurisdicció social la revisió d'aquesta decisió empresarial.
Si l'entitat gestora de les prestacions apreciara l'existència de frau, dol, coacció o abús de dret, podrà sol·licitar a l'autoritat laboral la seua impugnació.