Seu electrónica

Qualitat i Avaluació de la Formació

El sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral integra la formació dirigida a treballadors aturats i a treballadors ocupats i constituïx una de les principals polítiques actives d'ocupació finançades amb recursos públics. Les competències en matèria de formació professional per a l'ocupació són compartides per l'Administració General de l'Estat, que té la competència normativa, i per les Comunitats Autònomes, que tenen les competències d'execució.

L'avaluació permanent permet conéixer l'impacte de la formació realitzada en l'accés i el manteniment de l'ocupació, la millora de la competitivitat de les empreses, la millora de la qualificació dels treballadors, l'adequació de les accions formatives a les necessitats del mercat laboral i l'eficiència dels recursos econòmics i mitjos empleats.

L'avaluació d'este sistema està regulada en l'article 21 de la llei 30 / 2015 , de 9 de setembre, on s'establixen tres nivells d'avaluació complementaris:

  • El Pla anual d'avaluació de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, coordinat pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, amb la participació dels òrgans o entitats competents de les comunitats autònomes i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. Este Pla inclourà l'avaluació de la formació programada i gestionada per les empreses per als seus propis treballadors.
  • L'avaluació permanent, responsabilitat dels òrgans competents per a la gestió,  programació i control de la formació professional per a l'ocupació en els seus respectius àmbits.
  • Les avaluacions externes que s'estimen necessàries per a donar resposta a objectius i indicadors concrets prèviament definits, realitzades per entitats independents alienes al sistema de formació professional per a l'ocupació. Així mateix, podran realitzar-se avaluacions interadministratives sobre la qualitat i l'impacte de la formació.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal ha posat en marxa les següents línies de treball per a avaluar la formació professional per a l'ocupació:

El Servici Públic d'Ocupació Estatal promou la qualitat de les ofertes de formació per a l'ocupació duent a terme un seguiment i avaluació de les accions formatives en el seu àmbit de competència amb l'objecte d'assegurar la seua eficàcia i adequació permanent a les necessitats del mercat de treball.

A este efecte, s'ha desenvolupat un procediment específic i un sistema electrònic d'informació, perquè els participants emplenen online el qüestionari de satisfacció (qüestionari de qualitat), que permet mesurar la qualitat de la formació impartida tenint en compte, entre uns altres, l'opinió dels participants en les diferents accions formatives, tal com establix la normativa reguladora del sistema de formació professional per a l'ocupació.

Este sistema electrònic permet una relació més oberta, eficaç, eficient i de qualitat entre el SEPE i els ciutadans, i introduïx els elements de control necessaris per a vetlar pel correcte ompliment dels qüestionaris.

En el seu paper de coordinador del Sistema Nacional d'Ocupació, el Servici Públic d'Ocupació Estatal, juntament amb els òrgans competents de les Comunitats Autònomes i amb la col·laboració de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, ha constituït un grup de treball encarregat d'elaborar anualment el Pla d'avaluació de la qualitat, impacte, eficàcia i eficiència del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

D'acord amb la norma establida, els Planes anuals d'Avaluació del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació que s'elaboren han de ser sotmesos a informe del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació, òrgan consultiu en matèria de formació professional per a l'ocupació, en el qual participen les Administracions Públiques i els Interlocutors Socials.

En el marc de l'enfocament adoptat per la Llei 30 / 2015 , de 9 de setembre, els Planes anuals d'Avaluació han de contemplar i observar les finalitats del propi sistema:

a) Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors aturats i ocupats per a millorar les seues competències professionals i els seus itineraris d'ocupació i formació, així com el seu desenvolupament professional i personal.

b) Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

c) Atendre als requeriments del mercat de treball i a les necessitats de les empreses, proporcionant als treballadors les competències, els coneixements i les pràctiques adequats.

d) Millorar l'ocupabilitat dels treballadors, especialment dels quals tenen majors dificultats de manteniment de l'ocupació o d'inserció laboral.

i) Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors, tant a través de processos formatius com de l'experiència laboral, siguen objecte d'acreditació.

f) Acostar i fer partícips als treballadors dels avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, promovent la disminució de la bretxa digital existent, i garantint l'accessibilitat de les mateixes.

La informació disponible es troba en la web del Sistema Nacional d'Ocupació .

Qüestionari per a l'avaluació de la qualitat de les accions formatives en el marc del sistema de formació per a l'ocupació.