Seu electrónica

Informació del mercat de treball estatal

Esta pàgina trobaràs les nostres publicacions sobre la situació del mercat de treball a nivell estatal:

Informes anuals estatals generals: que arrepleguen les principals variables que componen el mercat laboral, amb la finalitat d'exposar, tant la situació actual, com els possibles canvis conjunturals i estructurals que es puguen produir en el mateix. Els informes detallen:

  • Aspectes metodològics i objectius
  • Informació socioeconòmica
  • Afiliació a la Seguretat Social
  • Contractació
  • Demandes d'ocupació i parada registrada
  • Mercat de treball de les ocupacions
  • Tendències del mercat de treball
  • Informes de la xarxa EURES nacional sobre el mercat de treball a Espanya

Informes anuals estatals de col·lectius d'especial interés per a l'ocupació: jóvens menors d'anys, 30 dones, persones amb discapacitat, estrangers i majors d'anys. 45 Amb un contingut similar a la dels informes generals però de cada col·lectiu.

Referents del mercat de treball: informació mensual i anual amb els principals indicadors d'ocupació i desocupació.

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (BTM).