BONIFICACIONS PER CONCILIACIÓ VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ

Modificació de la llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

Definició

S'afig un nou article 30 a la Llei 20 / 2007 , per a bonificar a treballadors per compte propi o autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Característiques

Els treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret, per un termini de fins a dotze mesos, a  una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes.

Suposats

Cura de menors d'anys 12 al seu càrrec.

Tindre a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sen soria l amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estiga degudament acreditada, sempre que dit familiar no exercisca una activitat retribuïda.

Requisits i Obligacions

Estar i romandre en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període de gaudi de la bonificació. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys de tres mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació. El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior a el 50 % de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

Mancar de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa, excepte en el cas de treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a substitució del treballador autònom per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o la lactància.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficie de la bonificació haurà de mantindre's en alta de la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa.

En cas d'incompliment de les anteriors obligacions i requisits, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Incentius

Bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s'aculla a esta mesura el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establit en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms. En el cas que el treballador porte menys de 12 mesos d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d'alta.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50%.

Els beneficiaris de la bonificació tindran dret al seu gaudi una vegada per cadascun dels subjectes causants (menor d'anys 7 a càrrec o familiar dependent a càrrec).

Esta bonificació serà compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri, conforme a la normativa vigent.

Altres característiques

Quan s'extingisca la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.

No procedirà reintegrament de la bonificació en cas d'extinció quan esta estiga motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, quan una o un altre siga reconegut com a procedent, ni en els supòsits d'extinció causada per dimissió, mort, jubilació o  incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o resolució durant el període de prova. Quan siga procedent el reintegrament este quedarà limitat exclusivament a la part de la bonificació gaudida al contracte l'extinció del qual s'haguera produït en supòsits diferents als previstos en el paràgraf anterior.

En cas que el menor que va donar lloc a la bonificació aconseguira l'edat 7 d'anys amb anterioritat a la finalització del gaudi de la bonificació, esta es podrà mantindre fins a aconseguir el període màxim de dotze mesos previst, sempre que es complisquen la resta de les condicions.

Normativa

Article 30 de la Llei 20 / 2007 , modificada per la Llei 6 / 2017, de 24 de octubre.