Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Avís legal del portal del SEPE

Avís legal del portal del SEPE

DESTINATARI I CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL sepe.es

El domini web sepe.es és titularitat del Servici Públic d'Ocupació Estatal. El Servici Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, entre les competències del qual es troben les relacionades amb la promoció de l'ocupació, la formació per a l'ocupació i la protecció per desocupació. El domicili social del SEPE es troba en la Calle Condesa de Venadito, nº 9 , 28027 , Madrid , amb CIF Q 2819009 H.al accedir al domini sepe.es serà redirigit a la pàgina web oficial del SEPE.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL sepe.es

El SEPE li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.sepe.es i tots els subdominis i directoris inclosos baix la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Web), asícomo els servicis o continguts que a través d'ell es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun dedichos servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Tot açò, amb l'objectiu de complir amb la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes de l'establit en l'article 4 del Reial decret 208 / 1996 , de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de servicis relacionats amb l'ocupació, la formació, i les prestacions per desocupació.

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat,preguem no faça ús de la Web, ja que qualsevol ús que faça de la mateixa o de losservicios i continguts en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legalesrecogidos en este text. En este sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats desenvolupades en la Web.

El SEPE es reserva el dret a realitzar canvis en la Web sinprevio avís,  amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la Web o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix la Web seactualizan periòdicament, per açò es recomana comprovar la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegat en la web.

El SEPE no garantix el perfecte funcionament de la xarxa de comunicacions, mancant de responsabilitat alguna sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari que es derive de l'accés a este servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per a garantir el funcionament de l'espai Web, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents servicis oferits, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i corts en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establits en el propi lloc web.

El SEPE recaptarà la mínima informació tècnica imprescindible per a oferir un bon servici a través d'esta Web. En particular, quan l'usuari es connecta a la Web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seua versió, amb l'objectiu de seleccionar la fulla d'estil més adequada i que la visualització de la Web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

El present lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Constitució Espanyola d'i 1978 els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, gallec, valencia no, anglés i francés.

S'advertix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar sense previ avís, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou la Web. ElSEPE no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en la Web, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de sercontrastadas en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'esta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny de la Web i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signosdistintivos que apareixen en la mateixa, pertanyen al SEPE o entidadescolaboradoras llevat que s'indique una titularitat diferent i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, igual que les imatges i altres continguts disponibles en el servidor del SEPE.

El seu ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o cualquierotra activitat similar o anàloga, està prohibida, constituint una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o d'aquell que siga titular, llevat que medie expressa autorització del SEPE. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, així com els perjuís ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen.

La llicència d'ús de qualsevol contingut de la Web atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dites dretes per part del SEPE.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets del SEPE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que poguessin contindre's en els continguts.

El SEPE respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, contacte amb el SEPE si coneix la vulneració d'estos drets en la següent direcció d'e-mail:subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis de la Web, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la Webo de l'ús dels servicis que en ell es puguen oferir, el SEPE i l'usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'usuari, sempre que el mateix estiga situat en territori espanyol.

POLÍTICA DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS. REQUISITS

Per a poder accedir als servicis i tràmits del SEPE a través de certificat electrònic haurà d'acreditar la seua identitat i, en els casos que així es requerisca, firmar electrònicament els escrits presentats. Per a estes finalitats, s'acceptaran els certificats digitals admesos per l'Administració General de l'Estat.

REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

S'inclou en el text de l'Avís legal contingut de l'Annex del Reial decret 1495 / 2011 , pel qual es desenvolupa la Llei 37 / 2007 , segons el qual haurà d'estar disponible en l'espai de reutilització designat, preferentment en la seu electrònica de l'òrgan administratiu, organisme o entitat corresponent.

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix http://www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan a qualsevol agent reutilisador pel mero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.
Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1 . 2 del Reial decret 1495 / 2011 , de 24 de octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37 / 2007 , de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37 / 2007 , de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

D'igual manera, el SEPE autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en la Web a l'efecte de la seua reproducció i distribució, llevat que s'indique el contrari de forma expressa en el propi lloc web.

Condicions generals per a la reutilització

 • Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: "Origen de les dades: SEPE".
 • Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
 • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el SEPE, titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.
 • Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.
 • Els textos que s'oferixen en la Web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials.
 • Els usuaris de la Web hauran de sotmetre's a les següents condicions:
  • Facilitar, en cas que para determinats servicis accessibles a través de la Web siga necessari emplenar un formulari d'accés, informació veraç i lícita en la utilització dels servicis oferits per esta Web, reconeixent assumir tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. La Web permet la creació de comptes d'usuari per a ciutadans i empreses interessats a utilitzar determinats servicis oferits des d'este espai Web.
  • L'autenticació es realitzarà per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, així com per identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels Servicis Públics d'Ocupació.
  • En cap cas el SEPE serà responsable dels continguts aportats pels Usuaris, encara que actuarà diligentment en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'orde públic, segons s'advertisca dels mateixos.
  • Utilitzar la Web i els seus servicis sense contravindre el que es disposa en les presents Condicions Generals i aquelles altres Condicions Particulars que ho regulen així com la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'orde públic.
  • No utilitzar la Web o els seus servicis amb finalitats il·lícites o que puguen ocasionar un dany al SEPE o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjuí o impedir el normal funcionament dels mateixos.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització baix el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

El SEPEno serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

El SEPE no garantix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

L'agent reutilisador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37 / 2007 , de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

LINKS O ENLLAÇOS

En la Web s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques, que s'han considerat d'interés per als usuaris. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d'Internet. No obstant açò, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per açò, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

No es permet que des de cap pàgina web, aplicació per a dispositiu mòbil o direcció de correu electrònic es realitze enllaç al domini www.sepe.es,llevat que medie autorització expressa per escrit del SEPE.

Addicionalment,aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions:

 • a) únicament podran realitzar-se enllaços amb l'Home Page o pàgina principal d'esta web;
 • b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del SEPE de la pàgina que realitza l'enllaç.

En qualsevol moment, el SEPE podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació de la revocació de l'autorització per part del SEPE.

FRAMES

El SEPE prohibix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts de la Web.

ESTADÍSTIQUES D'ÚS

El SEPE informa de la utilització de la ferramenta Google Analyticsen este Portal/Calme/Lloc web a efectes exclusivament estadístics.

Política de privacitat - Protecció de dades de caràcter personal

A través d'este portal (seu electrònica) no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedixen a tercers.

 • Amb la finalitat d'oferir-li millor servici i facilitar l'ús, s'arrepleguen estadístiques analitzant-se el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i la freqüència d'ús. A estos efectes, el Servici Públic d'Ocupació (SEPE) utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.
 • El SEPE no utilitza cookies per a arreplegar informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. S'utilitzen exclusivament cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica, amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari a través del lloc facilitant l'accés als servicis que s'oferixen així com a les diferents opcions disponibles.

El portal, del que és titular el SEPE, conté enllaços a llocs web de tercers, que les seues polítiques de privacitat són alienes al SEPE, cadascun d'ells li mostrarà la seua política de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Sistema Intern d'Informació

Així mateix, les dades que s'arrepleguen en el canal d'informació d'irregularitats del SEPE, https://canal-etico.online/app/sessions/comunicar?empresa=sepe, seran tractats per l'empresa IDBO CONSULTANTS S.L.O amb CIF B 87229506 i domicili en la calle Serrano 32 , pis 1 C, 28001 Madrid (Espanya).

Esta empresa serà l'encarregada del tractament de les dades que seran emprats únicament en el marc del sistema intern d'informació previst en la Llei 2 / 2023 , de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Així mateix, es podrà externalitzar algun servici amb terceres empreses també encarregades del tractament, les quals, per a poder prestar el servici de forma correcta podran accedir a aquelles dades de caràcter personal necessaris i en relació amb la finalitat del servici i baix compliment estricte de mesures tècniques i organitzatives. S'ha externalitzat amb l'empresa Born 2 code Programari Labs SL –amb CIF B 88148341 , situada en C/ Guzmán el Bueno nº 133 – Xafe 4 IZ – 28003 – Madrid , la prestació dels servicis relatius a la gestió i/o manteniment tècnic de la ferramenta informàtica, així com, de l'allotjament de les dades (Solució Saas – programari a través d'internet).

En tot cas, el SEPE com a responsable del tractament adopta les mesures tècniques i organitzatives més adequades per a garantir el deure secret, confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals i informació facilitada.

A continuació, li proporcionamosla informació bàsica sobre la política de protecció de dades del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Responsable del Tractament

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) amb domicili en Calle Condesa de Venadito n. 9 28027 – Madrid , és el titular del present Portal Web i el Responsable del Tractament de les seues Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95 / 46 /CE, i conforme a Llei Orgànica 3 / 2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que pogueren recaptar-se directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat del SEPE.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE duu a terme es troben disponibles en el següent enllaç a el registre d'activitats del Ministeri de Treball i Economia Social.

Finalitat i Legitimitat del Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats del tractament que es troba accessible en el Registre d'Activitats de Tractament.

El tractament de les dades personals es realitza fonamentalment per al compliment d'obligacions legals per part del SEPE, o per al compliment de funcions realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383 / 2008 , de 1 de agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servici Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208 / 1996 , de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.

Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament.

Els terminis de conservació de les seues dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació administrativa.

Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar-les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

Exercici de Drets

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, limitació i oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal. En el cas de desconéixer l'òrgan responsable del tractament o si necessita realitzar consultes relatives a protecció de dades, podrà dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mites.gob.es.

L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.

Les dades s'arreplegaran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o servicis que se sol·liciten, i es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els servicis, sobre la base de la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seues pròpies dades; el Servici Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagen pogut produir-se.

El SEPE es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que siga necessari, la seua acceptació d'aquests canvis.