Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Servicis per a empreses. Certific@ 2

És un servici que permet als empresaris i empresàries que actuen en nom propi i a les empreses i col·legiats professionals que actuen en representació de tercers, realitzar comunicacions de dades sobre les seues persones treballadores, substituint l'entrega presencial de documents.

La comunicació de dades utilitzant l'aplicació Certific@ 2 tindrà idèntics efectes que l'efectuada pels altres mitjans admesos en dret.

Recomanació

Per a la navegació per l'aplicació, és recomanable usar els botons i enllaços proporcionats per la mateixa, evitant fer ús dels del navegador.

Com accedir a Certific@ 2

Per a utilitzar l'aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Accés

Per a utilitzar l'aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Disponibilitat

La comunicació de dades del certificat d'empresa i de períodes d'activitat laboral de persones treballadores fixes discontínues i Expedients de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada pot realitzar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'aplicació es regix per la data i hora oficial espanyola corresponent a la península, Ceuta, Melilla i l'arxipèlag balear, que figura en la direcció electrònica d'accés.

Confirmació

L'aplicació informàtica emet un missatge de confirmació de la recepció, en el qual consten les dades proporcionades, la data i hora de la recepció i una clau d'identificació de la transmissió.

El missatge de confirmació, que pot imprimir-se i arxivar-se, té valor de rebut de presentació segons normativa vigent.

La persona usuària és advertida que no rebre el missatge de confirmació, o rebre un missatge d'error o deficiència de transmissió, impliquen que no s'ha produït la recepció.

La recepció en l'aplicació Certific@2 de dades diferents als previstos no produirà cap efecte i es tindran per no presentats, comunicant-se a qui va realitzar l'emissió tal circumstància.

Terminis

A l'efecte de còmput dels terminis, seran considerats dies inhàbils solament els així declarats per a tot el territori nacional en el calendari anual de dies inhàbils publicat per l'Administració General de l'Estat.

La transmissió de dades rebudes en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En el seient de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada efectives les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

Comunicació de Períodes d'Activitat

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@ 2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador o la treballadora.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral de les persones treballadores fixes discontínues o a les afectades per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació d'aquestes persones treballadores.

Certificat d'empresa

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada suposarà l'exempció del treballador o de la treballadora de l'obligació d'acompanyar el certificat d'empresa a la seua sol·licitud de prestació per desocupació.

Emmagatzematge de la informació

S'incorporen a una base de dades totes les dades rebudes a través de l'aplicació Certific@ 2 .

La sol·licitud d'informació per les persones treballadores o els seus representants sobre aquestes dades o la seua inexistència serà atesa pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Altes de persones treballadores afectades per Eres

Consistix a oferir, a qualsevol empresa que tinga accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les altes inicials en la prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball, conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'un usuari per a, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'este fitxer XML, existix un assistent dins de l'aplicació Certific@ 2 .