Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Centres i Entitats de Teleformació

Mitjançant la modalitat de teleformació, es pot impartir formació professional per a l'ocupació referida a especialitats formatives incloses en el Catàleg que a esta fi, es regula en l'Orde TMS/ 283 / 2019 , de 12 de març.

Les entitats de formació amb oferta de teleformació han de complir estos requisits:

 • Disposar d'una acreditació per a cadascuna de les especialitats formatives de certificat de professionalitat que vagen a impartir en esta modalitat o una inscripció per a les restants.
 • Comunicar l'inici de qualsevol acció formativa que impartisquen, i en el cas que es dirigisca a l'obtenció d'obtenció de certificats de professionalitat i es finance amb fons no públics, tindre a més autorització expressa per a realitzar-la.
 • Impartir les accions formatives conforme a les exigències tècnic-pedagògiques, tecnològiques, d'espais, instal·lacions, equipament i mitjos humans establides normativament, així com facilitar i corresponsabilizarse en el seguiment de la participació dels alumnes, de l'aprenentatge i la seua avaluació.

Per a poder impartir qualsevol de les especialitats incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives, les entitats de formació han de:

 • Estar acreditades en el Registre Estatal d'Entitats de Formació respecte de les especialitats formatives de certificat de professionalitat.
 • Estar inscrites en el Registre Estatal d'Entitats de Formació per a la resta d'especialitats formatives.

Per a sol·licitar acreditació al Servici Públic d'Ocupació Estatal o inscriure's a través d'este organisme, les entitats de formació han de:

 • Tindre el seu domicili social (o fiscal en el cas d'empresari individual) en qualsevol Ciutat Autònoma. I a més, incloure com a centres de formació amb els quals hagen subscrit la realització de les sessions presencials en la modalitat de teleformació (de tutoria i avaluació final de mòdul formatiu per a les especialitats de certificat de professionalitat; d'avaluació final per a les especialitats formatives no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat quan així quede establit en el seu programa formatiu) aquells que estiguen situats a Ceuta o Melilla.
 • Emplenar i presentar per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal , tant la sol·licitud d'acreditació, com la Declaració Responsable d'inscripció.

Comprove si el seu equip complix els requisits mínims per a l'ús del servici de registre electrònic.

Podran presentar estos tràmits davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal, tant els interessats com aquelles altres persones (apoderats, representants,…) que actuen en el seu nom i que disposen d'habilitació per a representar a tercers, sempre que acrediten esta representació, segons establix l'article 5 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a presentar els tràmits d'acreditació o inscripció en la modalitat de teleformació, és requisit imprescindible disposar de DNI electrònic, certificat digital en vigor admès per les Administracions Públiques o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, i acompanyar-los de la documentació acreditativa exigida en cada cas.

Una vegada tramitats, el Registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard firmat electrònicament, que precisarà la data i hora de presentació, un nombre d'entrada en el registre i, quan siga procedent, el termini màxim establit per normativa per a la resolució i notificació d'este procediment, així com els efectes que puga produir el silenci administratiu. Este justificant té validesa a l'efecte de l'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no prejutja l'admissió definitiva de la mateixa si concorreguera alguna de les causes de rebot establides en l'article 29.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal notificarà per mitjans electrònics als interessats les resolucions i actes administratius que afecten als seus drets i interessos en el lloc que estos hagen assenyalat a este efecte, d'acord amb el previst en la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre.

En l'àmbit del Servici Públic d'Ocupació Estatal, les empreses i centres de formació acreditats per a la modalitat de teleformació poden impartir accions formatives no finançades amb fons públics sobre aquells certificats de professionalitat en els quals es troben acreditats complint, entre unes altres, estes obligacions:

 • Tindre prèviament autoritzades pel Servici Públic d'Ocupació Estatal cadascuna de les accions formatives que vagen a impartir mitjançant la iniciativa privada i comunicar a aquest organisme, l'inici d'estes amb antelació a la seua data de començament.
 • Tindre accessibles i actualitzats per a la seua obtenció pel Servici Públic d'Ocupació Estatal les dades de seguiment continguts en el seu servici web, conforme al model i protocols de transmissió establits en l'annex V de l'Orde TMS/ 369 / 2019 , de 28 de març.
 • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i control i a les auditories de qualitat que, sobre les accions formatives així autoritzades, efectue el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Remetre al Servici Públic d'Ocupació Estatal la documentació del procés d'avaluació, sobre la base de la qual aquest organisme certificarà la formació superada per l'alumnat participant en les accions formatives la impartició de les quals haja autoritzat.

Estes sol·licituds d'autorització o comunicacions d'inici referides a accions formatives que s'impartisquen mitjançant teleformació amb fons no públics es tramitaran a través de la seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal , i hauran de ser presentades per mitjans electrònics davant aquest organisme.

Comprove si el seu equip complix amb els requisits mínims per a l'ús del servici de registre electrònic.

Podran presentar la sol·licitud d'autorització i la comunicació d'inici tant els interessats, com aquelles altres persones (apoderats, representants,…) que actuen en el seu nom i que disposen d'habilitació per a representar a tercers, sempre que acrediten esta representació, segons l'article 5 de la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a realitzar la presentació de la sol·licitud d'autorització o de la comunicació d'inici, és requisit imprescindible disposar de DNI electrònic, certificat digital en vigor admès per les Administracions Públiques o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, i acompanyar-la de la documentació acreditativa exigida en cadascuna d'elles.

Una vegada tramitada, el registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard firmat electrònicament, que precisarà la data i hora de presentació, un nombre d'entrada de registre i el termini màxim establit per normativa per a la resolució i notificació de l'autorització sol·licitada, així com dels efectes que puga produir el silenci administratiu.

Este justificant té validesa a l'efecte d'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no prejutja l'admissió definitiva de la mateixa si concorreguera alguna de les causes de rebot establides en l'article 29 . 1 del Reial decret 1671 / 2009 , de 6 de novembre.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal notificarà per mitjans electrònics als interessats les resolucions i actes administratius que afecten als seus drets i interessos en el lloc que estos hagen assenyalat a este efecte, d'acord amb el previst en la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre.