Seu electrónica

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi segons l'establit en la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

QUANTIA:

100 % de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual inicie esta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

Esta bonificació serà compatible amb l'establida en el Reial decret-Llei 11 / 1998 .

DURADA:

La durada serà durant el període de descans.

NORMATIVA:

Article 38 de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Les treballadores autònomes que hagueren cessat en la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornen a realitzar una activitat per compte propi en 2 els anys següents a la data efectiva de cessament.

QUANTIA:

Bonificació equivalent del 80 per cent de la quota per contingències comunes resultant d'aplicar a la base mitjana que tingueren les treballadores en els dotze mesos anteriors a la data en què van cessar en la seua activitat, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment, exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències.

DURADA:

Durant els 24 mesos següents a la data de reincorporació.

NORMATIVA:

Article 38 bis de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Treballadors per compte propi o autònoms que causen alta inicial o que no hagueren estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d'efectes de l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

També serà aplicable, quan complisquen els requisits en ells establits, als treballadors per compte propi que queden inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, així com als socis de societats de capital i de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que queden enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització

QUANTIA:

Amb caràcter general, s'aplicarà una quota reduïda per contingències comunes i professionals, a explicar, quedant els treballadors exceptuats de cotitzar per cessament d'activitat i per formació professional.

La quantia anual de la quota reduïda s'establirà en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i la seua distribució entre les referides contingències es determinarà reglamentàriament.

També podrà aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos naturals complets, respecte a aquells treballadors per compte propi els rendiments econòmics del qual nets anuals, en els termes de l'article 308 . 1 .c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, siguen inferiors al salari mínim interprofessional anual que corresponga a este període.

Quan este segon període abaste part de dos anys naturals, el requisit relatiu als rendiments econòmics s'haurà de complir en cadascun d'açò

DURADA:

Des de la data d'efectes de l'alta i durant els dotze mesos naturals complets següents.

El dret a les reduccions en la cotització al fet que es referix este article s'extingirà quan els treballadors per compte propi siguen baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms durant qualsevol dels períodes en què resulten aplicables.

Quan els treballadors per compte propi o autònoms al fet que es referix este article tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o siguen víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme, els períodes d'aplicació de la quota reduïda al fet que es referixen els apartats 1 i 2 seran, respectivament, de 24 mesos naturals complets i de 36 mesos naturals complets

NORMATIVA:

Article 38 ter de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat i pel Reial decret-llei 14 / 2022 , de 1 de agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Treballadors autònoms que siguen beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a la qual es referix el capítol X del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

QUANTIA:

Bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual inicie esta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment,

exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

DURADA:

Durant el període de percepció d'aquesta prestació.

NORMATIVA:

Article 38 quarter de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.

Treballadors autònoms que siguen beneficiaris de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, a la qual es referix el capítol X del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

QUANTIA:

Bonificació del 75 per cent de la quota per contingències comunes que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en la qual inicie esta bonificació, el tipus de cotització per a contingències comunes vigent a cada moment,

exclòs el corresponent a la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

DURADA:

Durant el període de percepció d'aquesta prestació.

NORMATIVA:

Article 38 de la Llei 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut de l'Empleat Autònom, modificada pel Reial decret-llei 13 / 2022 , de 26 de juliol, pel qual s'establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.