Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Característiques d'un contracte

¿Què és un contracte de treball?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual este s'obliga a prestar determinats servicis per compte de l'empresari i baix la seua direcció, a canvi d'una retribució.

¿Qui pot firmar un contracte de treball?

 • Els majors d'edat ( 18 anys).
 • Els menors d'anys 18 legalment emancipats.
 • Majors d'i 16 menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tinga al seu càrrec. Si viuen de forma independent, amb el consentiment exprés o tàcit de sus padres o tutors.
 • Els estrangers d'acord amb la legislació que els siga aplicable.

El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o de paraula.
És obligatori per escrit quan així ho exigisca una disposició legal, i sempre en els contractes que es relacionen:

 • Pràctiques.
 • Formació.
 • Per a la realització d'una obra o servici determinat.
 • A temps parcial, fix discontinu i de relleu.
 • A distància.
 • Treballadors contractats a Espanya al servici d'empreses espanyoles en l'estranger.
 • Els contractes per temps determinat, la durada del qual siga superior a quatre setmanes.
 • Contracte dels pescadors.

Cadascuna de les parts podrà exigir que el contracte se celebre per escrit, en qualsevol moment del transcurs de la relació laboral.

 • El seu establiment és optatiu i d'acordar-ho, s'haurà de reflectir per escrit en el contracte.
 • La seua durada màxima s'establirà en els Convenis Col·lectius, i en defecte d'això la durada no podrà excedir de sis mesos per als tècnics titulats, o de dos mesos per a la resta dels treballadors.
 • Durant el període de prova, el treballador tindrà els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que exercisca, com si fora de plantilla.
 • Durant este període es podrà rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar causa alguna i sense preavís, excepte pacte en contrari.
 • El període de prova es computa a l'efecte d'antiguitat.
 • La situació d'incapacitat temporal que afecte al treballador durant el període de prova interromprà el còmput del mateix, sempre que es produïsca acord entre les dos parts.
 • En les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà excedir de tres mesos per als treballadors que no siguen tècnics titulats.
 • No es podrà establir període de prova quan el treballador hi haja ja exercit les mateixes funcions amb anterioritat en l'empresa, baix qualsevol modalitat de contractació.

 • Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tindre una durada determinada (temporal).
 • En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, llevat que en el contracte de treball s'establisca el contrari.
 • Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal, establixen quin és la durada mínima i màxima del contracte.

 • Un contracte de treball suposa uns drets per al treballador, que es convertixen en obligacions per a l'empresari. Al mateix temps, les obligacions que contrau el treballador es convertixen en drets del seu empresari.

L'empresari contrau obligacions amb:

 • El treballador: quan la relació laboral siga de durada superior a quatre setmanes, l'empresari haurà d'informar per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i principals condicions d'execució de la prestació laboral, sempre que tals elements i condicions no figuren en el contracte de treball formalitzat per escrit.
 • Els representants legals dels treballadors: també haurà d'entregar als representants legals dels treballadors, una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit (a excepció dels contractes de relacions especials d'alta direcció, per als quals és suficient la notificació), així com les pròrrogues d'aquests contractes i les denúncies dels mateixos, tenint per a açò el mateix termini de 10 dies. La còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte a excepció del nombre del D.N.I., domicili, estat civil i qualsevol altra dada que puga afectar a la identitat personal de l'interessat. Posteriorment, aquesta còpia bàsica s'enviarà al Servici Públic d'Ocupació. Quan no existisca representació legal dels treballadors també haurà de formalitzar-se còpia bàsica i remetre's al Servici Públic d'Ocupació.
 • El Servici Públic d'Ocupació: els empresaris estan obligats a comunicar al Servici Públic d'Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la seua concertació, i en els termes que reglamentàriament es determinen, el contingut dels contractes de treball que celebren o les pròrrogues dels mateixos, deguen o no formalitzar-se per escrit.

Drets del treballador:

 • A l'ocupació efectiva durant la jornada de treball.
 • A la promoció i formació en el treball.
 • A no ser discriminats per a accedir a un lloc de treball.
 • A la integritat física i a la intimitat.
 • A percebre puntualment la remuneració pactada.
 • Els altres que s'establisquen en el contracte de treball.

Deures del treballador:

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de la bona fe i diligència.
 • Complir les mesures de seguretat i higiene que s'adopten.
 • Complir els ordes i instruccions de l'empresari en l'exercici de la seua funció directiva.
 • No realitzar la mateixa activitat que l'empresa en competència amb ella.
 • Contribuir a millorar la productivitat.
 • Els altres que s'establisquen en el contracte de treball.