Seu electrónica

Normativa

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Consulta la normativa en matèria d'ocupació, protecció per desocupació i formació en l'ocupació tanta a nivell nacional com de la Unió Europea.

També pots consultar la normativa per la qual es regix el SEPE, així com les disposicions de caràcter general que afecten a les nostres competències.

Normativa per la qual es regix el nostre Organisme

Àmbit general

 • Llei 14 / 2022 , de 8 de juliol, de modificació de la Llei 19 / 2013 , de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb la finalitat de regular les estadístiques de les microempreses, xicotetes i mitges empreses (PIME) en la contractació pública.
 • Llei Orgànica 7 / 2021 , de 26 demaig , de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.
 • Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, «BOE» núm. 236 , de dos d'octubre de 2015 .
 • Llei 40 / 2015 , de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, «BOE» núm. 236 , de dos d'octubre de 2015 .
 • Constitució Espanyola, «BOE» núm. 311 , de vint-i-nou de desembre de 1978 .

Àmbit laboral

 • Reial decret-llei 1 / 2023 , de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, «BOE» núm. 9 , de 11/01/2023 .
 • Resolució de 26 de abril de 2022 , de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de abril de 2022 , pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2022 , segons l'establit en l'article 11 . 2 del text refós de la Llei d'Ocupació, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3 / 2015 , de 23 de octubre.
 • Reial decret-llei 32 / 2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, «BOE» núm. 313 , de 30 de desembre de 2021 .
 • Reial decret 1069 / 2021 , de 4 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021 - 2024 .
 • Reial decret 818 / 2021 , de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació, «BOE» núm. 233 , de 29 de setembre de 2021 .
 • Resolució de 24 de juny de 2021 , de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021 , pel qual s'aprova el Pla Garantia Juvenil Plus 2021 - 2027 de treball digne per a les persones jóvens.
 • Resolución de 29 de abril de 2021 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres del d'abril 27 de 2021 , pel qual aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, «BOE» núm. 103 , de 30 de abril de 2021 .
 • Reial decret Legislatiu 8 / 2015 , de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, «BOE» núm. 261 , de 31/10/2015 .
 • Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, «BOE» núm. 255 , de 24 de octubre de 2015 .
 • Reial decret 7 / 2015 , de 16 de gener, pel qual s'aprova la Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional d'Ocupació, «BOE» núm. 31 , de 5 de febrer de 2015 .

Àmbit de la Unió Europea