Seu electrónica

Quan he de sol·licitar la pròrroga del subsidi per desocupació?

Podrà sol·licitar la pròrroga sempre que no haja esgotat la durada màxima legalment prevista per a cada tipus de subsidi i mantinga els requisits exigits en la sol·licitud.

Haurà de presentar la sol·licitud entre l'endemà a la data d'esgotament del període semestral i els quinze dies següents a la data de venciment del període de pagament de l'última mensualitat (dia quinze o següent hàbil del mes). Transcorregut eixe termini, el subsidi quedarà prorrogat amb efectes des de l'endemà al de la sol·licitud, descomptant-li de la seua durada tants dies com hagen passat des de l'endemà a l'esgotament del període semestral fins hui de sol·licitud, tots dos inclusivament.

Si els seus ingressos o la suma dels seus ingressos i els de les persones que formen la seua unitat familiar dividida pel nombre de membres que la componen, inclòs vosté, no han superat en cap mes, des de la sol·licitud del subsidi o represa o des de l'última pròrroga presentada, el % 75 del salari mínim interprofessional (SMI) (quanties per a enguany), podrà tramitar la pròrroga del subsidi a través d'Internet en la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

Si no disposa de claus d'accés a Internet o en algun mes posterior a la sol·licitud del subsidi o de la represa o des de l'última pròrroga presentada, els seus ingressos o la suma dels seus ingressos i els de les persones que formen la seua unitat familiar, dividida pel nombre dels seus membres, inclòs vosté, han superat el citat import, o han variat els seus familiars a càrrec, per a realitzar la sol·licitud haurà d'acudir a la seua oficina de prestacions. Haurà de demanar cita prèvia a través d'Interneto cridant per telèfon .