Seu electrónica

Quan he de sol·licitar la pròrroga del subsidi per desocupació?

Pots sol·licitar la pròrroga sempre que no hages esgotat la durada màxima legalment prevista per a cada tipus de subsidi i mantingues els requisits exigits en la sol·licitud.

La sol·licitud haurà de formular-se entre l'endemà a la data d'esgotament del període semestral i els quinze dies següents al 10 dia del mes en el qual no s'ha cobrat.Transcorregut eixe termini el reconeixement es farà amb efectes de l'endemà a la data de sol·licitud, donant-se per consumits els dies transcorreguts des de l'endemà al de l'esgotament del període semestral fins hui de sol·licitud, tots dos inclusivament.

Si les teues rendes o la suma de les teues rendes i les dels membres de la teua unitat familiar dividida pel nombre de membres que la componen, tu inclòs, no han superat en cap mes, des de la sol·licitud del subsidi o represa o des de l'última pròrroga presentada, el % 75 del SMI (quanties per a enguany), podràs tramitar la pròrroga del subsidi a través d'Internet en la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

Si no disposes de claus d'accés a Internet o en algun mes posterior a la sol·licitud del subsidi o de la represa o des de l'última pròrroga presentada, les teues rendes, o la suma de les teues rendes i les dels membres de la teua unitat familiar, dividida pel nombre de membres, tu inclòs, han superat el citat import, o han variat els familiars a càrrec, per a realitzar la sol·licitud hauràs d'acudir a la teua oficina de prestacions, prèvia petició de cita a través d'Interneto cridant als telèfons fixos provincials.

Pots obtindre més informació sobre subsidis i prestacions per desocupació en la nostra web.