COM PUC REPRENDRE L'ATUR O EL SUBSIDI I QUIN TERMINI TINC PER FER-HO?

La sol·licitud de represa de prestacions es pot presentar:

  • A través d'Internet, a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve .
  • Presencialment en la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal o per telèfon.

En el cas que la seva prestació o subsidi s'hagi suspès per imposició de sanció per haver comès una infracció lleu o greu de les establertes en la Llei sobre Infraccions i Sancions de l'Ordre Social, la represa s'efectuarà d'ofici pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, una vegada hagi transcorregut el període de sanció, sempre que la prestació o el subsidi no es trobi esgotat i vostè estigui inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.

Per reprendre la prestació o subsidi en els altres casos, haurà de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a la finalització de la causa per la qual es va suspendre aquesta prestació o subsidi, sempre que es trobi en situació legal de desocupació, s'hagi inscrit com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació i hagi reactivat el compromís d'activitat.

La represa es produirà a partir de que finalitzi la causa de suspensió. Suposarà tornar a percebre la prestació per desocupació pel període que li quedés (excepte en els casos de sanció) i amb la base reguladora i percentatge que li corresponguessin quan es va produir la suspensió.

Si presenta la solicitud fuera de plazo, la reanudación se producirá a partir de dicha solicitud, consumiéndose tantos días de prestación como los transcurridos desde la fecha en que se hubiera iniciado la reanudación (de haberse solicitado en plazo) hasta el día anterior al que se presenta la solicitud, en el caso de reanudación de prestación contributiva, o hasta el mismo día si es una reanudación de subsidio.