Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subsidi extraordinari per desocupació

 

Haurà de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Prèviament, haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica  de la seva oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Al subsidi extraordinari per desocupació, regulat en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), podran accedir les persones en desocupació total que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Hagin extingit en últim lloc per esgotament qualsevol dels subsidis per desocupació previstos en l'article 274 de TRLGSS a partir de l'i 05/07/2018 els qui ho hagin esgotat entre el 01/03/2018 i el 04/07/2018 .

 2. Siguin persones parades de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i estiguessin inscrites com a demandants d'ocupació el 01/05/2018. (Es considera persona parada de llarga durada aquella que hagi romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari).

 

Requisits

Podran ser beneficiàries les persones indicades als apartats 1) i 2) anteriors, que presentin la sol·licitud d'alta inicial del subsidi extraordinari a partir del dia 05/07/2018 i dins del període de vigència del mateix, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació que, a la data de sol·licitud, acreditin el compliment dels següents requisits:

Requisits generals:

 • Mancar del dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.
 • No tenir complerta l'edat que li permeti accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any) i acreditar responsabilitats familiars.
 • Haver cessat de forma involuntària en l'últim treball realitzat en cas d'haver treballat després de l'esgotament de l'últim dret.
 • No haver percebut prèviament l'ajuda econòmica d'acompanyament establerta al Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
 • En la data de la seva sol·licitud, no estar treballant per compte d'altri a temps parcial o no tenir suspès el seu contracte de treball.
 • No haver estat beneficiari amb anterioritat del subsidi extraordinari per desocupació.

Requisitos específicos del colectivo que ha agotado el subsidio por desempleo a partir del 01/03/2018

Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant aquest termini s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

No es troben incloses en aquest col·lectiu les persones que hagin extingit per esgotament les prestacions següents:

 • El subsidi per a persones treballadores majors de anys 52 per haver aconseguit l'edat que els permeti accedir a la pensió contributiva de jubilació.
 • El subsidi per desocupació o la renda agrària, en favor  de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.
 • Els programes de renda activa d'inserció (RAI) o els programes d'inserció PRODI o PREPARA.

Requisits específics del col·lectiu d'aturats de llarga durada

 1. Haver extingit per esgotament alguna de les següents prestacions:

  • La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació
  • Les ajudes econòmiques vinculades al:
   • Programa de renda activa d'inserció (RAI)
   • Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)
   • Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA).
 2. Haber permanecido inscrito o inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario.

 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació a 1 data de maig de 2018. Aquest requisit s'entendrà compliment en els supòsits en què la persona treballadora, àdhuc no estant inscrita com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per temps inferior a 90 dies.

 4. Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

 5. Haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido.

Pot obtenir més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania.