SUBSIDI EXTRAORDINARI PER DESOCUPACIÓ

Haurà de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Prèviament, haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica  de la seva oficina la realització d'accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Al subsidi extraordinari per desocupació, regulat en el text refós  de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), podran accedir les persones en desocupació total que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Hagin extingit en últim lloc per esgotament qualsevol dels subsidis per desocupació prevista en l'article 274 de TRLGSS a partir de l'i 05/07/2018 els qui ho hagin esgotat entre l'i  01/03/2018 el  04/07/2018.

 2. Siguin persones parades de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i estiguessin inscrites com a demandants d'ocupació el 01/05/2018. (Es considera persona parada de llarga durada aquella que hagi romàs inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari).

Podran ser beneficiàries les persones indicades als apartats a) i b) anteriors, que presentin la sol·licitud d'alta inicial del subsidi extraordinari a partir del 05/07/2018 dia i dins del període de vigència del mateix, inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació que, a la data de sol·licitud, acreditin el compliment dels següents requisits:

Requisits generals:

 • Mancar del dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.
 • No tenir complerta l'edat que li permeti accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.
 • Mancar de rendes , de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any) i acreditar responsabilitats familiars .
 • Haver cessat de forma involuntària en l'últim treball realitzat en cas d'haver treballat després de l'esgotament de l'últim dret.
 • No haver percebut prèviament l'ajuda econòmica d'acompanyament establerta al Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
 • En la data de la seva sol·licitud, no estar treballant per compte d'altri a temps parcial o no tenir suspès el seu contracte de treball.
 • No haver estat beneficiari amb anterioritat del subsidi extraordinari per desocupació.

Requisits específics del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 01/03/2018

Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes des de l'esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant aquest termini s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

No es troben incloses en aquest col·lectiu les persones que hagin extingit per esgotament les prestacions següents:

 • El subsidi per a persones treballadores majors d'anys 55 per haver aconseguit l'edat que els permeti accedir a la pensió contributiva de jubilació.
 • El subsidi per desocupació o la renda agrària, en  favor de les persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.
 • Els programes de renda activa d'inserció (RAI) o els programes d'inserció PRODI o PREPARA.

Requisits específics del col·lectiu d'aturats de llarga durada

 1. Haver extingit per esgotament alguna de les següents prestacions:

  • La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació
  • Les ajudes econòmiques vinculades al:
   • Programa de renda activa d'inserció (RAI)
   • Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)
   • Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA).
 2. Haver romàs inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant almenys 360 dies en 18 els mesos anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari.

 3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació a 1 data de maig de 2018. Aquest requisit s'entendrà compliment en els supòsits en què la persona treballadora, àdhuc no estant inscrita com a demandant d'ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció a causa de la realització d'un treball per compte d'altri, sempre que la durada del contracte hagi estat per temps inferior a 90 dies.

 4. Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de cerca activa d'ocupació.

 5. Haver cessat de forma involuntària en un treball per compte d'altri prèviament a l'esgotament de l'últim dret reconegut.

Pot obtenir més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania.

La durada màxima del subsidi serà 180 de dies i no podrà percebre's en més d'una ocasió.

La quantia del subsidi serà igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent a cada moment. (Quanties per aquest any)

El pagament periòdic de l'ajuda econòmica es realitzarà pel Servei Públic d'Ocupació Estatal dins del mes següent al que correspongui la meritació, per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiquis, sempre que siguis titular de la mateixa. 

La persona treballadora podrà compatibilitzar la percepció del subsidi extraordinari amb el treball per compte d'altri a temps parcial, sempre que continuï complint els requisits de manca de rendes i de responsabilitats familiars, en aquest cas es deduirà de l'import del subsidi la part proporcional al temps treballat.

Per poder accedir al subsidi haurà de presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud que inclou el compromís d'activitat.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figuren en la sol·licitud (bastarà amb l'exhibició dels documents):
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger o estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui TITULAR i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família o document equivalent en el cas de persones estrangeres.
 • Si al·lega com carrega fills majors d'anys 26 discapacitats, ha d'aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l'INSS, per l'IMSERSO o per l'organisme competent de la comunitat autònoma.
 • En el cas que l'entitat gestora ho requereixi, ha de presentar el justificant de rendes.
 1. En el supòsit del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 05/07/2018, el termini serà 15 de dies a partir de que es compleixi un mes d'espera des de l'esgotament del subsidi anterior. El dret al subsidi extraordinari neix a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi aquest termini d'espera. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

  Excepcionalment, si el subsidi s'ha esgotat entre l'i 01/03/2018 el 04/07/2018, la sol·licitud haurà de presentar-se entre l'i 05/07/2018 el 04/09/2018, després d'haver romàs inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació durant el termini d'espera d'un mes entre la data de l'esgotament del subsidi anterior i la de la sol·licitud del subsidi extraordinari. El dret al subsidi extraordinari naixerà l'endemà al de la sol·licitud. Si es presenta la sol·licitud fora d'aquest termini es reduirà la durada del dret en tants dies com intervinguin entre la finalització d'aquest termini i la data en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

  Si a la data de sol·licitud no quedés acreditada davant els serveis públics d'ocupació la cerca activa d'ocupació, es denegarà la sol·licitud, sense perjudici del dret a formular una nova. En aquest cas, el dret naixerà l'endemà de la nova sol·licitud, sense que la durada del dret es vegi reduïda pel termini que intervingui entre una i una altra sol·licitud.

 2. En el supòsit del col·lectiu d'aturats de llarga durada inscrit el de 01 maig de 2018 no hi ha termini. La sol·licitud es podrà presentar a partir d'haver acreditat que en el mes anterior a la sol·licitud s'han realitzat accions de cerca activa d'ocupació. El dret al subsidi naixerà l'endemà al de la sol·licitud.

  La cerca activa d'ocupació s'acreditarà per la persona sol·licitant del subsidi extraordinari davant el servei públic d'ocupació autonòmica de l'oficina en la qual es trobi inscrita com a demandant d'ocupació.

  La sol·licitud la podrà presentar a través de:

Obligacions, infraccions i sancions.