Seu electrònica

Estic en situacion de maternitat / paternitat

 

Si el seu contracte finalitza mentre està de baixa per maternitat o paternitat, continuarà percebent la seva prestació econòmica per naixement i cura de menor de 16 setmanes fins a la seva finalització. En aquest moment pot sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació en els 15 dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, mentre vostè hagi romàs d'alta en l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions per desocupació, ja que en aquest període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte estigui vigent.

La prestación por maternidad o paternidad la abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

 

Requisits

  • Estar afiliada o afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un régimen que cotice al desempleo.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació .
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció mentre es rebi la prestació, així com complir el compromís d'activitat  que s'inclou en la sol·licitud.
  • Per accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a la desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si vostè ha cotitzat menys, podrà tenir dret al subsidi per desocupació.
  • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment d'ocupació.
  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.