Seu electrónica

Dret d'opció

Quan el dret a la prestació s'extingisca per realitzar un treball per compte d'altri d'almenys 360 dies i es aprove una nova prestació per desocupació, la persona treballadora podrà optar, per escrit i en el termini de deu dies des del reconeixement, entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases, percentatges i topalls que li corresponien, o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades.

Quan el treballador opte per reobrir el dret inicial, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no haguera optat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior, de nivell contributiu o assistencial. Si opta per percebre la nova prestació, l'anterior ja no podrà recuperar-se.

El dret d'opció també podrà exercir-se en www.sede.sepe.gob.es, a través del" Formulari de presolicitud individual de prestacions per desocupació", indicant en l'apartat Observacions la prestació per la qual s'opta.

No obstant açò, si la prestació es troba suspesa, però des de la data del seu reconeixement s'ha treballat i cotitzat a la desocupació durant 360 o més dies no consecutius, havent reprès entre ells aquesta prestació, des del de 28 desembre de la 2020 persona treballadora podrà triar entre reobrir el dret inicial o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. En eixe cas, si tria reprendre el dret inicial, les noves cotitzacions sí podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior, però si tria percebre la nova prestació l'anterior quedarà definitivament extingida i sense possibilitat de recuperar-la.

Si la prestació per desocupació s'ha suspès per la realització d'un treball per compte propi, i després del cessament en est, la persona treballadora tinguera dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre esta o reobrir el dret a la prestació per desocupació.

Si s'opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar la nova prestació per la qual no ha optat no podran tindre's en compte per a aprovar un dret posterior. Si opta per la nova prestació, l'anterior quedarà definitivament extingida i sense possibilitat de recuperar-se.