Seu electrónica

Si capitalitze la meua prestació per desocupació, a quines ajudes i subvencions complementàries podré accedir?

Si se li abona en el pagament únic la totalitat de la prestació pendent de percebre, podrà obtindre la subvenció de les quotes a la Seguretat Social.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o l'autonòmic, abonarà el % 50 de la quota al règim corresponent de la Seguretat Social com a persona treballadora autònoma, calculada sobre la base mínima de cotització, o el % 100 de l'aportació de la persona treballadora en les cotitzacions al corresponent règim de la Seguretat Social.

En tots dos casos, ho abonarà durant el temps que haguera durat la prestació per desocupació de no haver percebut el pagament únic.

A més del pagament únic de la prestació per desocupació i l'abonament de quotes a la Seguretat Social, si vol constituir-se com a autònom o autònoma, podrà explicar a més amb les següents ajudes:

 1. D'assistència tècnica.
 2. Subvenció financera.
 3. Subvenció per Renda de Subsistència.

En el cas que vullga convertir-se en autònoma o autònom i tinga la condició de persona amb discapacitat, podrà beneficiar-se de:

 1. Subvenció parcial d'interessos.
 2. Subvenció per a inversió en capital fix.

La gestió d'estes ajudes haurà de realitzar-la davant la Direcció Provincial del SEPE, si residix en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En el cas de les Comunitats Autònomes haurà de dirigir-se al servici públic d'ocupació autonòmica.

Si sol·licita el pagament únic de la prestació per a constituir una cooperativa laboral o una societat laboral o incorporar-se com a soci o sòcia a les mateixes, les ajudes que pot obtindre hauran de ser sol·licitades per les pròpies empreses, que seran les beneficiàries de les mateixes, dins dels programes d'ajudes i subvencions al foment de l'economia social.

Podran ser objecte de subvenció les següents accions:

 • Incorporació de persones aturades com a sòcies treballadores o sòcies de treball.
 • Subvencions d'interessos de préstecs.
 • Ajudes d'assistència tècnica.
 • Subvenció d'inversions en actiu fix.
 • Subvenció per a cooperatives d'ensenyament.
 • Subvenció d'activitats de formació, de difusió i de foment.
 • Ajudes a entitats associatives de Cooperatives i Societats Laborals.

Per a la informació i gestió d'estes ajudes s'haurà de dirigir a l'organisme autonòmic competent, excepte en les ciutats de Ceuta i Melilla, en què haurà de presentar les sol·licituds davant la Direcció general de Foment de l'Economia Social i del Fons Social Europeu.

Més informació en: Capitalitze la seua prestació.