Seu electrónica

És compatible la capitalització amb la resta d'ajudes i subvencions públiques a l'autoocupació, creació d'empreses, etc.? I amb les bonificacions de quotes de la Seguretat Social?

La normativa que regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic no establix que este siga incompatible amb altres ajudes o subvencions públiques.

Haurà de consultar la regulació d'aquestes ajudes o subvencions per a conéixer si entre els seus requisits s'haguera establit la seua incompatibilitat amb la capitalització o pagament únic de les prestacions per desocupació.

La quantia a percebre per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social s'establix tenint en compte l'aportació obligatòria que haja de realitzar en el mes d'inici de l'activitat per tots els conceptes, sense tindre en compte les possibles bonificacions en la cotització de les quals poguera gaudir.

A estos efectes, l'import de les ajudes o subvencions (aïlladament o juntament amb les subvencions o ajudes d'altres Administracions Públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals), no podrà ser en cap cas superior al cost de l'activitat a desenvolupar.

Més informació sobre el pagament únic de la prestació en: “Capitalitze la seua prestació".