Seu electrónica

Cobre la parada i vull muntar un negoci, quins gastos puc al·legar com a inversió necessària per a capitalitzar la prestació?

Si vol capitalitzar la prestació per desocupació per a emprendre un negoci, s'entén com a inversió tot gasto que efectue per a adquirir béns o drets que integren el patrimoni del negoci com a part de l'actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing, etc...) i que siguen necessaris per a la posada en marxa de l'activitat.

Podrà destinar la prestació capitalitzada als gastos per a posar en funcionament el negoci, així com al pagament de les taxes i tributs.

També pot destinar fins a el 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat que va a emprendre.

A més, es consideren una inversió, els gastos previstos durant els tres primers mesos de funcionament: càrregues tributàries, lloguer, condicionament del local, etc.

Més informació en Capitalitze la seua prestació.