Seu electrónica

Cal justificar la inversió dels diners del pagament únic? He de retornar-ho si no la justifique?

Una vegada que haja percebut l'import de la capitalització, en el termini d'un mes haurà d'iniciar l'activitat i entregar la documentació que justifique que ha invertit els diners en aquesta activitat.
Haurà de destinar la quantitat que ha rebut a l'activitat prevista, segons el que figura en la memòria del projecte que forma part de l'expedient.

En el cas que l'activitat que ha iniciat siga diferent a la qual constava en la sol·licitud i memòria, però s'ajusta a l'establit en la normativa d'aplicació, haurà de presentar una nova memòria i la documentació complementària que siga necessària i que li indique el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Poden donar-se tres possibilitats:

1 .- Que la nova activitat reunisca els requisits legals, es considere viable el projecte i la quantia que requerix la seua posada en marxa s'ajuste a la inicialment concedida. En este cas es manté el dret reconegut.

2 .- Que la nova activitat reunisca els requisits legals i es considere viable el projecte, però la quantia concedida no s'adapte a la nova memòria. En este cas el Servici Públic d'Ocupació Estatal procedirà a dictar una nova resolució ajustant la quantitat reconeguda al nou projecte, i si hi haguera diferències entre les dos quanties, li reclamarà els cobraments indeguts que procedisquen.

3 .- Que vosté no reunisca els requisits legals, ni es considere viable el nou projecte. En este cas el Servici Públic d'Ocupació Estatal procedirà a reclamar-li tot l'abonat en concepte de pagament únic.
Es procedirà a reclamar-li el cobrament indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que li haguera sigut ingressada en els següents casos:

  • Si no inicia l'activitat i no justifica suficientment el motiu.
  • Si no destina la quantitat concedida a la seua incorporació com a soci o sòcia o com a persona treballadora d'una cooperativa o societat laboral.
  • Si no destina la quantitat a la realització de l'activitat per compte propi.

Si no aplica o desvia la prestació per desocupació a altres finalitats diferents a l'activitat objecte de la capitalització, podrà considerar-se falta molt greu. Esta se sanciona amb la pèrdua de la prestació per desocupació i a més, amb l'exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica, i si escau, a l'ajuda de foment d'ocupació durant un any.

Més informació en: Capitalitze la seua prestació.