Seu electrónica

Quan em pagaran les quotes de la Seguretat Social?

Si amb la capitalització de la prestació per desocupació es beneficia de la subvenció de les quotes de la Seguretat Social, haurà d'ingressar mensualment aquestes quotes a la Seguretat Social i posteriorment el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li retornarà cada mes el seu import en el compte corrent que haja indicat, després de comprovar prèviament que seguix d'alta en la Seguretat Social.

L'abonament de la subvenció es manté mentre continue en l'activitat subvencionada o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.

L'abonament de la subvenció es manté mentre continue en l'activitat les quotes de la qual de la Seguretat Social estan subvencionades o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.

Més informació en: