Seu electrónica

Quant puc cobrar com a subvenció de quotes a la Seguretat Social i quins documents he d'aportar?

La quantia que mensualment pot obtindre per a subvencionar les quotes de Seguretat Social és fixa, es calcula amb l'import de l'aportació íntegra a la Seguretat Social del primer mes de l'activitat com a autònom o autònoma, o com a soci o sòcia de cooperativa o societat laboral o mercantil.

Si eixe mes de treball no fóra complet es calcula la quantitat que correspon a tota la mensualitat. Per això, quan reba la comunicació del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) aprovant el seu dret, ha d'aportar la documentació que a continuació s'indica perquè es puga calcular l'import mensual de la subvenció de quotes a la Seguretat Social:

  • Si vosté és una persona treballadora per compte propi (autònom o autònoma): el butlletí de cotització del primer mes d'activitat segellat i/o justificant bancari d'haver ingressat el seu import en una entitat financera.
  • Si s'incorpora al Règim General o a un altre règim de la Seguretat Social com a persona treballadora per compte d'altri: la nòmina del primer mes de treball.

Haurà de tindre en compte que en el cas d'haver sol·licitat i percebut la prestació en la modalitat de pagament únic i la subvenció de quotes, haurà de presentar justificant de la inversió i de l'inici de l'activitat.

En els casos citats anteriorment, quan cesse l'activitat, podrà reprendre la prestació per desocupació prèvia sol·licitud. Si la presenta en el termini de 15 dies hàbils següents a partir del cessament en el treball per compte propi, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi, té dret a la protecció per cessament d'activitatpodrà triar entre percebre esta o reobrir la prestació per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que han donat lloc a la nova prestació (que no ha triat) no podran tindre's en compte per a l'accés a una prestació posterior.