Seu electrónica

No puc retornar un cobrament indegut de la parada, què em passarà?

Si no pot retornar el cobrament indegut d'una prestació per desocupació en el termini de 30 dies des que va rebre la resolució del mateix, pot sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute. La seua aprovació comportarà l'aplicació del corresponent interés de demora.

Si no realitza la devolució i després és beneficiari o beneficiària de prestacions per desocupació, es procedirà a realitzar la compensació del cobrament indegut amb la prestació, independentment que se li haja concedit l'ajornament o fraccionament.

Transcorreguts els 30 dies sense que haja retornat el cobrament indegut, (sempre que no s'haja iniciat la compensació per ser novament beneficiari o beneficiària de prestacions o no haja sol·licitat l'ajornament o fraccionament), s'emetrà la corresponent certificació de descobert per la qual s'inicia la via de constrenyiment.

Esta via té un recàrrec de el 20 % sobre l'import del cobrament indegut.

Si el reintegrament, la compensació o la sol·licitud de fraccionament o ajornament es realitzaren després del termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establits legalment.