Seu electrónica

Com puc sol·licitar el fraccionament de pagament d'un cobrament indegut?

Quan reba la resolució d'haver percebut un cobrament indegut d'una prestació per desocupació, en la qual se li comunica la quantia exacta de la quantitat a retornar, podrà sol·licitar el pagament fraccionat d'aquesta quantia. Ho ha de fer per escrit davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i disposa d'un termini de 30 dies a partir de la notificació.

En la sol·licitud de fraccionamenthaurà de justificar els imports mensuals a retornar per les seues circumstàncies sociolaborals, mitjançant exposició de la seua situació econòmica, circumstàncies personals i la garantia per a la seua devolució.

El nombre de terminis no podrà excedir de seixanta mensualitats, excepte autorització de la Direcció general del Servici Públic d'Ocupació Estatal. A la quantitat deguda se li aplicarà un recàrrec equivalent a l'interés de demora que es trobe vigent a cada moment, durant el període de durada del fraccionament.

Una vegada resolta la sol·licitud de fraccionament se li enviarà una resolució en la qual constarà:

- L'import íntegre a retornar (principal).

- L'import dels interessos.

- L'import total a abonar.

- El nombre de venciments i la data del primer venciment.

- La quantia mensual a abonar.

- La data en què s'hauran de fer els pagaments.

- L'entitat bancària i el número de compte on realitzar el pagament.

Si no realitza l'ingrés de qualsevol de les quantitats fraccionades al seu venciment, es produirà l'immediat requeriment en via de manca de la totalitat de la quantia pendent d'ingrés, expedint la corresponent certificació de descobert.

Si realitza la sol·licitud de fraccionament transcorregut el termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establits legalment.