Seu electrónica

Si interpose procediment judicial contenciós contra sanció molt greu imposada per la Inspecció de Treball es paralitza el procediment de reclamació del cobrament indegut?

La resolució de sanció molt greu a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, generalment implica l'obligació de retornar la quantitat percebuda corresponent a la prestació o subsidi extingits.

Contra la resolución desestimatoria del recurso de alzada sobre una sanción muy grave, cabe la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo.

La presentación del recurso contencioso administrativo contra la sanción y el procedimiento que se inicia hasta su resolución, no paralizan por sí mismos el procedimiento de reclamación del cobro indebido consecuencia de la sanción.

Perquè es paralitze la reclamació del cobrament indegut és necessari que demane la suspensió de l'execució, en el mateix escrit d'interposició del recurs o posteriorment, però sempre abans que recaiga la sentència del recurs contenciós, ja que després solament es pot qüestionar si cap o no l'execució de la pròpia sentència.

En el cas que existisca aquesta sol·licitud en el recurs, se suspendrà el procediment de reclamació de cobrament indegut amb independència de la fase en què es trobe, fins que resolga el Jutjat del Contenciós.

Una resolució del contenciós contraria a les pretensions de la persona  interessada no impedix que esta puga reclamar contra la resolució de cobraments indeguts davant el Jutjat social.