Seu electrónica

Què és el desistiment de la sol·licitud i la renúncia a la prestació?

Amb el desistiment de la sol·licitud de la prestació, esta es té per no presentada. Podrà desistir mentre el procediment no haja conclòs, és a dir, abans que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) resolga aprovant, denegant o arxivant la seua sol·licitud de la prestació.

Podrà presentar el desistimentde la sol·licitud a través de la Seu Electrònica, si disposa de certificat digital, o presencialment en l'oficina de prestacions, sol·licitant cita prèvia per telèfono a través de la Seu Electrònica.

El desistiment de la sol·licitud es resoldrà favorablement pel SEPE després de comprovar que la sol·licitud no està resolta. Al costat de la resolució, se li podrà retornar també la documentació que va presentar amb la sol·licitud.

Solament podrà presentar la renúnciaa una prestació ja aprovada i suposa l'extinció d'aquesta prestació. No s'admetria la renúncia si s'haguera iniciat un procés de suspensió de la prestació per qualsevol causa, si sobre aquesta prestació s'aplicara una retenció judicial o embargament, o si tinguera cobraments indeguts amb el SEPE.