Seu electrónica

Com sigues si la meua sol·licitud de prestacions està aprovada o denegada?

Presentada la sol·licitud de prestacions, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) està obligat a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la a la persona interessada. Una vegada siga resolta la seua sol·licitud de prestacions, rebrà en el seu domicili o en el qual ens haja facilitat per a les notificacions, la resolució del SEPE comunicant-li si la seua sol·licitud ha sigut aprovada o denegada, indicant-li els motius en este últim cas.

No obstant açò, en qualsevol moment, podrà informar-se sobre l'estat de tramitació del seu expedient:

Si transcorreguts tres mesos des de la data de presentació de la seua sol·licitud, no ha rebut la resolució, podrà entendre que li ha sigut denegada per silenci administratiu. En este cas, podrà presentar una reclamació prèvia a la via judicial.