Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com m'afecta un ERTE estant de baixa laboral per incapacitat temporal, maternitat o paternitat? I si la baixa és posterior a l'inici de l'ERTE?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si es troba en situació d'incapacitat temporal (IT) o de descans per maternitat o permís per paternitat, no podrà veure's afectat per les mesures de suspensió del contracte o de reducció de la jornada derivades d'un expedient de regulació d'ocupació fins que finalitze la seua situació d'incapacitat temporal, maternitat o paternitat.

Si la situació d'incapacitat temporal s'inicia durant el període en el qual està afectat o afectada per la mesura de suspensió del contracte o de reducció de la jornada percebent prestacions, o havent-les sol·licitat, no haurà de realitzar gestió alguna davant el SEPE en relació amb la mateixa, ja que serà l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el que ho comunicarà.

Si la situació de descans per maternitat o paternitat s'inicia mentre es troba afectada o afectat per una mesura de suspensió del contracte o de reducció de jornada haurà de comunicar-ho al SEPE i presentar el document que indique la finalització d'aquest període.

Exemple: persona treballadora en IT el 1 3 / / 2022 , afectada per una suspensió de contractes entre el 1 4 / / 2022 i el 31 5 / / 2024 , conseqüència d'un procediment de regulació temporal d'ocupació. Rep l'alta mèdica el 10/05/2022 , en eixe moment li afectaria la mesura de suspensió, acreditant la finalització de la IT amb la presentació del part d'alta mèdica.

Si la baixa mèdica ocorre durant la vigència del procediment de regulació d'ocupació, i, per tant, mentre percep la prestació per desocupació:

  • Si la prestació per IT és a càrrec de l'INSS: el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per delegació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), li abonarà la prestació per incapacitat temporal, la quantia de la qual serà igual a la prestació per desocupació, amb el consum corresponent de dies de prestació.
  • La situació de maternitat o paternitat: se li suspendrà el pagament de la prestació per desocupació i, una vegada sol·licitada per vosté la prestació per maternitat o paternitat, que gestiona directament l'INSS, començarà a cobrar-la. Una vegada que acabe la prestació per maternitat o paternitat es reprendrà la prestació per desocupació, prèvia sol·licitud de l'interessat, durant el temps que li quedara per percebre i per la quantia que li corresponguera en el moment de la suspensió.
  • Si la prestació per IT és a càrrec d'una Mútua, el SEPE suspèn l'abonament de la prestació des del primer dia de la baixa, mantenint la cotització durant aquest període. Serà la Mútua la que abone a la persona treballadora la prestació per IT.

Més informació sobre prestacions de desocupació per ERE o ERTE en: “M'ha afectat un ERE o ERTE”.