Seu electrónica

Per què causes puc suspendre la parada?

La seua prestació per desocupació quedarà suspesa per alguna de les següents causes:

  • Durant el període que corresponga per haver sigut sancionat o sancionada en cometre infraccions lleus o greus.
  • Durant la situació de maternitat o de paternitat.
  • Mentre estiga complint condemna que implique privació de llibertat, excepte si té responsabilitats familiars i no disposa de renda familiar alguna la quantia de la qual supere el salari mínim interprofessional.
  • Mentre realitze un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
  • Mentre realitze un treball per compte propi de durada inferior a seixanta mesos, sempre que en este cas, es done de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • Si el treball per compte propi ha sigut inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'haja donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Quan continue prestant servicis o no els preste per voluntat de l'empresa, en els casos en què una sentència declare la improcedència o nul·litat de l'acomiadament i l'empresari o l'empresària opte per la seua readmissió i interpose algun recurs, mentre dure la tramitació del recurs. També se suspèn en el cas que siga la persona treballadora qui opte per la readmissió i interpose el recurs.
  • Quan es trasllade de residència a l'estranger per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat inferior a dotze mesos, sempre que comunique l'eixida al Servici Públic d'Ocupació Estatal i est li l'autoritze.
  • Quan isca a l'estranger per un període, continuat o no, de fins a noranta dies naturals com a màxim durant cada any natural, sempre que ho comunique prèviament al Servici Públic d'Ocupació Estatal i este l'autoritze. En estos casos la seua prestació per desocupació s'interromp. Una vegada finalitzada la causa de suspensió, podrà sol·licitar la seua represa, excepte si la suspensió és conseqüència d'una sanció. En aquest cas, la prestació es reprendrà d'ofici pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, sempre que una vegada finalitzat el període de suspensió, es trobe inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació, si no és així, la represa de la prestació requerirà la seua prèvia presentació davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal justificant aquesta inscripció.