COBRARÉ PARADA O SUBSIDI QUAN CESSE D'UN CÀRREC PÚBLIC O SINDICAL?

Sí, queden incloses en la protecció per desocupació les persones que ocupen alts càrrecs de les administracions públiques que no siguen funcionaris o funcionàries i tinguen dedicació exclusiva i les que ocupen càrrecs representatius en sindicats, amb dedicació exclusiva o parcial i exercisquen funcions de direcció, sempre que els uns i els altres perceben retribucions.

 

Si és vosté alt càrrec de les administracions, no tindrà dret a protecció per desocupació si, com a conseqüència del cessament, poguera percebre retribucions, indemnitzacions o qualsevol tipus de prestació compensatòria.

No obstant açò, si tenia una relació laboral per compte d'altri quan va ser triat o triada, l'acompliment del càrrec suposa l'excedència forçosa en aquesta relació laboral amb dret al reingrés i reserva de lloc. Si a la finalització del mandat, el reingrés no pot dur-se a terme per desaparició de l'empresa, per negativa empresarial amb declaració d'acomiadament o per altres causes, tindrà dret a la prestació per desocupació, tenint en compte les cotitzacions generades, incloses les prèvies a la situació d'excedència forçosa, que es considerarà una situació assimilada a l'alta.

Si vosté és una persona beneficiària de prestacions per desocupació i l'acompliment del càrrec públic o sindical implica dedicació exclusiva, se suspendrà la prestació. Finalitzat el mandat, podrà triar entre reprendre aquesta prestació o percebre una nova en el cas de reunir un període de cotització suficient.