Seu electrónica

Seguiré cobrant la parada en complir l'edat per a jubilar-me?

El dret a la prestació per desocupació s'extingix per passar a ser pensionista de jubilació. Si en complir l'edat de jubilació, no reunixes els requisits exigits per a cobrar aquesta pensió, podràs continuar cobrant la prestació per desocupació, sempre que presentes una certificació expedida per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Açò no s'aplicarà en el cas que es tracte de supòsits de suspensió o reducció de jornada per ERTE.

La prestació per desocupació es pot percebre alhora que la pensió de jubilació parcial o una pensió de jubilació reconeguda en un sistema diferent a l'espanyol.

En estos casos, si la prestació que perceps és un subsidi per desocupació, la compatibilitat estarà condicionada al fet que seguisques mancant de rendes pròpies mensuals de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional(SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (l'import de la pensió, amb prorrata de pagues extraordinàries, es tindria en compte com a renda). A més has de seguir acreditant, si escau, responsabilitats familiars, excepte en el cas que es tracte d'un subsidi per a majors d'anys 52 (no exigix càrregues familiars).

Podràs comunicar la teua jubilació en l'oficina de prestacions del teu domicili prèvia petició de cita a través d'Interneto en la seu electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal si disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.