Seu electrónica

Quines circumstàncies personals o familiars he de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal si cobre la parada o el subsidi per desocupació?

En general, haurà de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), quan vaja a produir-se, qualsevol circumstància que supose una modificació de la seua situació respecte del moment en què va ser aprovada la seua sol·licitud de prestacions:

- La seua col·locació (a temps complet o parcial).

- Si obté ingressos que puguen suposar depassar el límit individual exigit a les persones beneficiàries de subsidi per desocupació,és a dir, el % 75 del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries. Quanties per a enguany.

- El canvi de la situació de les persones que componen la seua unitat familiar, si pot afectar al requisit de responsabilitats familiars per a l'accés i manteniment del subsidi per desocupació: col·locació o pèrdua del treball, separació matrimonial, naixement o defunció, etc.

- Variació del nombre de fills o filles al seu càrrec que s'hagen tingut en compte per a la quantia de la prestació per desocupació. Exemples: que un fill o filla complisca 26 anys o que obtinga rendes pròpies superiors al SMI, de manera que deixe d'estar al seu càrrec, així mateix, el naixement o la defunció.

- Variació de la seua situació personal quan estiga percebent un subsidi per desocupació (matrimoni, viudetat, separació, etc.).

Es considerarà parella de fet la constituïda amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys d'un any d'antelació, no requerint-se este requisit en el cas que existisquen fills o filles en comú

- La incapacitat temporal o la maternitat o paternitat.

- La incapacitat permanent o una altra pensió de la Seguretat Social que puga ser incompatible amb les prestacions.

- El canvi de domicili, trasllat de població, eixida a l'estranger o eixida de l'àmbit de protecció del subsidi agrari si és vosté una persona treballadora eventual del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social.

Podrà comunicar qualsevol d'estos canvis en:

  • www.sepe.essi disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.