Seu electrónica

Quines obligacions tenen les empreses en matèria de prestacions per desocupació?

La normativa establix com a obligacions dels empresaris i les empresàries en esta matèria:

  • Cotitzar per l'aportació empresarial a la contingència de desocupació.
  • Ingressar les aportacions pròpies i les dels seus treballadors i treballadores íntegrament, sent responsables del compliment de l'obligació de cotització.
  • Proporcionar la documentació i informació necessària per al reconeixement, suspensió, extinció o represa del dret a les prestacions.
  • Entregar a la persona treballadora el certificat d'empresa dins del termini establit i en la forma escaient.
  • Abonar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) les prestacions satisfetes per est a les persones treballadores quan l'empresa haguera sigut declarada responsable de la prestació per haver incomplit les seues obligacions en matèria d'afiliació, alta o cotització a la Seguretat Social.
  • Comunicar al SEPE la readmissió de la persona treballadora comiat, en el termini de cinc dies des que es produïsca. Així mateix, ingressar les prestacions que el SEPE haja satisfet a les persones treballadores pel concepte de salaris de tramitació.